SFS 2016:795 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

160795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:425) om bekämp-

ningsmedel

1

dels att 1 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,
dels
att rubriken närmast före 1 kap. 4 a § ska utgå,
dels att 1 kap. 1, 3 och 4 §§, 2 kap. 1�4, 6�8, 31, 32, 34, 39 c, 53, 57, 62,

och 65 §§, 3 kap. 1�5 och 7 §§ samt 4 kap. 1�3 a, 9 och 17 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 6, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och han-

tering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocidproduk-
ter. Förordningen är meddelad med stöd av

� 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 4, 8, 9, 17�19, 21 och 22 §§,

23 § första och andra styckena, 24, 26 och 27 §§, 28 § första stycket, 30 §,
32 § första stycket, 33�35 §§, 36 § första och andra styckena, 37�42 §§, 43 §
första stycket, 44 § första stycket, 47 § första stycket, 50�52 §§, 53 § första
stycket, 54 §, 55 § första stycket, 56 §, 57 § första stycket, 58 § första och
andra styckena, 59 § första stycket, 60�62 §§ och 63 § första stycket, 3 kap.
1 § andra stycket, 5, 7, 8, 11�15 och 17 §§, 18 § första stycket och andra
stycket första meningen, 19 § första stycket, 20 § första stycket och 21 § för-
sta stycket första meningen och andra stycket samt 4 kap. 1�14, 16�27 §§ och
30 § första meningen,

� 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 5, 10, 29, 30, 45 och 46 §§,

3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 25, 28 och 29 §§,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 kap. 14 och 25 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §

Om annat inte särskilt anges i denna förordning, har uttryck i förord-

ningen samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken, Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 528/2012.

1 Senaste lydelse av 1 kap. 4 a § 2015:140.

2 Senaste lydelse 2015:375.

SFS 2016:795

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:795

4 §

I denna förordning avses med

distributör: grossist, detaljhandlare, säljare, leverantör eller annan fysisk

eller juridisk person som tillhandahåller ett växtskyddsmedel på marknaden,

kemiskt växtskyddsmedel: kemisk produkt som är ett växtskyddsmedel en-

ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009,

kommunal nämnd: nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö-

och hälsoskyddsområdet,

tillhandahålla på marknaden: att yrkesmässigt mot betalning eller gratis

leverera för distribution eller användning, om leveransen inte enbart avser
transport för någon annans räkning,

tillsynsmyndighet: statlig myndighet eller kommunal nämnd som utövar

den operativa tillsynen enligt miljötillsynsförordningen (2011:13),

utbildningsbevis: bevis som styrker tillräckliga kunskaper i de ämnen som

ingår i en kursplan enligt denna förordning,

utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel: apparat som är

särskilt avsedd för spridning av växtskyddsmedel, inklusive munstycken,
manometrar, filter, silar, anordningar för tankrengöring och andra tillbehör
som är nödvändiga för att apparaten ska fungera effektivt, och

vägområde: mark eller utrymme som har tagits i anspråk för en väg, driften

av en väg eller användningen av en väg.

2 kap.

1 §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 finns

bestämmelser om godkännande av växtskyddsmedel och om utsläppande på
marknaden, användning och kontroll av växtskyddsmedel inom Europeiska
unionen.

2 §

Kemikalieinspektionen prövar de frågor om tillstånd, godkännande, dis-

pens och andra åtgärder som ska prövas i medlemsstaterna enligt Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. Innan Kemikalieinspek-
tionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra

1. Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket, om det inte är uppenbart

onödigt, och

2. Skogsstyrelsen, om skogsmark berörs.

3 §

Kemikalieinspektionen är behörig myndighet och samordnande myn-

dighet enligt artikel 75.1 och 75.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1107/2009.

4 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009.

6 §

I artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1107/2009 finns bestämmelser om skyldighet för tillverkare, leverantörer,
distributörer, importörer, exportörer och yrkesmässiga användare av växt-
skyddsmedel att föra register och att på begäran göra registret tillgängligt för
den behöriga myndigheten. Tillsynsmyndigheten är en sådan behörig myn-
dighet.

background image

3

SFS 2016:795

7 §

Allmänheten kan, enligt artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1107/2009, begära att få tillgång till information i ett re-
gister som avses i 6 §. Om tillsynsmyndigheten får en sådan begäran, ska till-
synsmyndigheten skyndsamt begära in informationen från den som för regist-
ret.

8 §

När ett växtskyddsmedel godkänns enligt Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 1107/2009 ska Kemikalieinspektionen bedöma med-
lets hälso- och miljörisker med hänsyn till användningsområdet och hänföra
medlet till

� klass 1, om det på grund av riskerna vid användningen behövs särskild

kunskap för att hantera medlet på ett säkert sätt,

� klass 2, om det av andra skäl behövs särskild kunskap för att hantera

medlet på ett säkert sätt och medlet inte ska hänföras till klass 1, och

� klass 3, om medlet inte ska hänföras till klass 1 eller 2.

31 §

I artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1107/2009 finns en bestämmelse om att den som använder växtskyddsmedel
ska följa de allmänna principerna om integrerat växtskydd som

1. innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga växtskyddsmetoder och

därpå följande integrering av lämpliga åtgärder som motverkar utvecklingen
av populationer av skadliga organismer och som begränsar behovet av
kemiska växtskyddsmedel som används i stråsäd för tillväxtreglering och för
att underlätta skördearbetet,

2. håller användningen av växtskyddsmedel och andra former av ingrepp

på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt försvarbara och som minskar
eller minimerar riskerna för människors hälsa och miljön, och

3. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i jord-

bruksekosystemen och uppmuntrar naturliga mekanismer för bekämpning av
skadegörare och ogräs.

32 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de allmänna princi-

perna om integrerat växtskydd i enlighet med bilaga III till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/128/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Natur-

vårdsverket, Kemikalieinspektionen och, om skogsmark berörs, Skogsstyrel-
sen.

34 §

Vid val av växtskyddsmedel ska företräde ges för

1. medel som inte är farliga för vattenmiljön enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1272/2008 eller enligt föreskrifter om klassificering
och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har medde-
lat med stöd av 25 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter, och

2. medel som inte innehåller alaklor, antracen, atrazin, bensen, bromerade

difenyletrar, pentabromodifenyleter, kadmium eller kadmiumföreningar, klo-
ralkaner, klorfenvinfos, klorpyrifos, klorpyrifosetyl, 1,2-dikloretan, diklor-
metan, di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), diuron, endosulfan, fluoranten, hexa-
klorbensen, hexaklorbutadien, hexaklorcyklohexan, isoproturon, bly, blyför-
eningar, kvicksilver, kvicksilverföreningar, naftalen, nickel, nickelföreningar,
nonylfenol, (4-nonylfenol), oktylfenol, 4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl-fenol),
pentaklorbensen, pentaklorfenol, polyaromatiska kolväten, (benso(a)pyren),

background image

4

SFS 2016:795

(benso(b)fluoranten), (benso(g,h,i)perylen), (benso(k)fluoranten), (in-
deno(1,2,3-cd)pyren), simazin, tributyltennföreningar, (tributyltennkatjon),
triklorbensen, triklormetan, kloroform eller trifluralin.

39 c §

3

Förbuden i 39 a och 39 b §§ gäller inte användning av växtskydds-

medel som Kemikalieinspektionen har beslutat att tillåta enligt artikel 53 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009.

53 §

Statens jordbruksverk får meddela

1. de föreskrifter om krav på utrustning som behövs för att följa 51 §,
2. föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan om godkännande enligt 52 §

ska innehålla,

3. föreskrifter om hur en ansökan om godkännande enligt 52 § ska göras,
4. föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i 52 §,
5. föreskrifter om kontroll av spridningsutrustning, och
6. föreskrifter om krav på den som kontrollerar spridningsutrustning och

den utrustning som används vid kontrollen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Skogs-

styrelsen, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

57 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

1. dokumentationsskyldigheten i 56 §,
2. hur den registerhållning som enligt artikel 67.1 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 gäller för yrkesmässiga användare
ska uppfyllas,

3. krav på sådan dokumentation som behövs för att kunna bedöma om till-

räcklig hänsyn har tagits till pollinerande insekter vid spridning av växt-
skyddsmedel, och

4. krav på dokumentation av att integrerat växtskydd tillämpas.
Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Natur-

vårdsverket, Kemikalieinspektionen och Skogsstyrelsen.

62 §

Barrträdsplantor som har behandlats med ett kemiskt växtskyddsmedel

får föras in till Sverige endast om medlet enligt Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 1107/2009 är godkänt för den användningen i något
av Europeiska unionens medlemsländer.

65 §

Statens jordbruksverk ska

1. beräkna harmoniserade riskindikatorer som avses i artikel 15.2 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG, i den ursprungliga lydelsen,

2. identifiera trender för användningen av vissa verksamma ämnen, och
3. identifiera prioriteringar, såsom verksamma ämnen, grödor, regioner

eller brukningsmetoder som kräver särskild uppmärksamhet eller god praxis
som kan tjäna som exempel för att uppnå direktivets syfte att minska riskerna
med bekämpningsmedel och för att uppmuntra utvecklingen och införandet
av integrerat växtskydd och alternativa metoder för att minska beroendet av
växtskyddsmedel.

Jordbruksverket ska göra den information som avses i första stycket till-

gänglig för allmänheten.

3 Senaste lydelse 2015:375.

background image

5

SFS 2016:795

3 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om tillhandahållande på marknaden

och användning av biocidprodukter.

För biocidprodukter som inte omfattas av krav på godkännande enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 gäller även
4 kap.

2 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 innehåller

bestämmelser om tillhandahållande på marknaden och användning av biocid-
produkter.

3 §

Kemikalieinspektionen prövar de frågor om tillstånd, godkännande, dis-

pens och andra åtgärder som ska prövas i Europeiska unionens medlemslän-
der enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012. Innan
Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra Livsmed-
elsverket och Statens jordbruksverk, om det inte är uppenbart obehövligt.

4 §

Kemikalieinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel

81 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

5 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

7 §

När en biocidprodukt godkänns enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. denna förordning ska produktens
hälso- och miljörisker bedömas med hänsyn till användningsområdet. På
grundval av en sådan bedömning ska produkten hänföras till någon av föl-
jande klasser:

� klass 1, om produkten får användas endast yrkesmässigt av den som har

ett användningstillstånd,

� klass 2, om produkten får användas endast yrkesmässigt, och
� klass 3, om produkten får användas av var och en.

4 kap.

1 §

4

Detta kapitel gäller endast biocidprodukter som avses i

1. artikel 89.2 eller 93 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

528/2012, eller

2. artikel 21 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av

den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av
alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

2 §

En biocidprodukt som avses i 1 § får inte släppas ut på marknaden eller

användas utan att produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen. Innan
Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra Livsmed-
elsverket och Statens jordbruksverk, om det inte är uppenbart obehövligt.

4 Senaste lydelse 2015:140.

background image

6

SFS 2016:795

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3 §

5

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från kra-

vet på godkännande i 2 §, om det finns särskilda skäl.

3 a §

6

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från kravet

på godkännande i 2 §, om det finns särskilda skäl. En dispens ska förenas med
de villkor som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och mil-
jön.

9 §

I stället för att kräva dokumentation får Kemikalieinspektionen godta att

sökanden hänvisar till uppgifter som lämnats beträffande en tidigare godkänd
biocidprodukt, om sökanden visar att den nya produkten liknar den tidigare
och innehåller samma verksamma ämnen med samma renhetsgrad och typ av
föroreningar.

Första stycket får inte tillämpas i strid med 8 § eller artikel 60 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

17 §

Ett godkännande får ges för högst tio år.

6. Biocidprodukter som före den 15 juli 2014 har godkänts enligt förord-

ningen (2000:338) om biocidprodukter och som inte omfattas av artikel 92 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ska anses som
godkända enligt 4 kap. 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

5 Senaste lydelse 2015:140.

6 Senaste lydelse 2015:140.