SFS 2016:796 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

160796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå,
dels att 1, 23, 25 och 26 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7�14 §§, 23 § första stycket 4 och

andra stycket, 25 § första stycket 1, 7�9, 11�13 och andra stycket, 26 § första
stycket 3 och andra stycket samt 27�30 b §§,

� 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 3 och 4 §§, 23 § första stycket 2 och

3, 25 § första stycket 5 och 26 § första stycket 2,

� 14 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 5 §, 23 § första stycket 1 samt 26 §

första stycket 1 och andra stycket,

� 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 6 och 16�22 §§, 25 § första stycket 6

och 10 samt 28�30 a §§, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

23 §

2

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från

1. skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska pro-

dukter, om det finns särskilda skäl,

2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk or-

ganism för registrering i produktregistret,

3. kravet i 4 § om vem som ska göra anmälan till produktregistret, om dis-

pensen innebär att anmälan i stället ska göras av en handelsagent och en sådan
dispens är godtagbar från hälso- och miljöskyddssynpunkt, och

4. bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7 och 9�14 §§,

om det finns synnerliga skäl.

25 §

3

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som avses i

2 kap. 2�4 §§ miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter, biotekniska organismer och varor,

1 Senaste lydelse 2012:506.

2 Senaste lydelse 2010:965.

3 Senaste lydelse 2014:431.

SFS 2016:796

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:796

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. produktregistret,
3. vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 §,
4. vid vilken tidpunkt en anmälan enligt 3 § senast ska göras,
5. skyldighet att anmäla till produktregistret även i fall som enligt 5 § är

undantagna från anmälningsplikt,

6. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 6 §,
7. vilka kemiska produkter som ska anses vara särskilt farliga kemiska pro-

dukter,

8. anteckningar om överlåtelser enligt 10 §,
9. att bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7 och 9�

14 §§ ska gälla också i fråga om andra kemiska produkter som det finns sär-
skilda skäl för att hantera på samma sätt,

10. sådan produktinformation och uppgiftsskyldighet som avses i 14 kap.

13 § miljöbalken,

11. förbud som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga orga-
niska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i
vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och
om ändring av direktiv 1999/13/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv
2010/79/EU,

12. förbud, hantering, import och export som behövs för verkställigheten

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli
2012 om export och import av farliga kemikalier, och

13. krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel och utför-

sel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som utöver det
som följer av 1�12 behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.

Innan Kemikalieinspektionen med stöd av första stycket 1 meddelar en

föreskrift som har betydelse för transporter, ska inspektionen samråda med
den eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen
(2006:311) om transport av farligt gods.

26 §

4

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från

1. skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska pro-

dukter,

2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk or-

ganism för registrering i produktregistret, och

3. bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter i 7 och 9�14 §§.
Föreskrifter enligt första stycket 1 och 3 får endast avse sådana undantag

som det finns särskilda skäl för. Om det behövs från hälso- eller miljöskydds-
synpunkt, får föreskrifter enligt första stycket 3 innehålla krav på anmälan
innan en produkt eller organism saluhålls eller används.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:965.