SFS 2016:797 Förordning om ändring i förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

160797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:402) om
nematoder, insekter och spindeldjur som
bekämpningsmedel;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 13 och 14 §§ förordningen (2016:402) om

nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel ska ha följande
lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om nematoder, insekter och

spindeldjur som bekämpningsmedel.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3�7, 16 och 19 §§,
� 14 kap. 13 § miljöbalken ifråga om 13 och 14 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

13 §

Den som till Sverige för in nematoder, insekter eller spindeldjur som är

godkända enligt denna förordning eller på marknaden släpper ut nematoder,
insekter eller spindeldjur som är godkända enligt denna förordning, ska ome-
delbart underrätta Naturvårdsverket om det efter godkännandet kommer fram
uppgifter om att organismerna kan ha skadliga effekter på människors hälsa
eller på miljön.

14 §

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om underrättelse-

skyldigheten i 13 §.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra

Kemikalieinspektionen och Statens jordbruksverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:797

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016