SFS 2016:798 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

160798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1998:905) om miljökon-

sekvensbeskrivningar ska ha följande lydelse.

4 §

1

Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska genomförandet av en

plan, ett program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en
betydande miljöpåverkan om

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas inne-

fatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken, eller

2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kom-

mande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första
stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är

a) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
b) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen

(1977:439) om kommunal energiplanering,

c) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken,
d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional

transportinfrastruktur, eller

f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogs-

bruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering,
vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller mar-
kanvändning.

I fråga om detaljplaner enligt plan- och bygglagen eller andra planer och

program som avses i första stycket och som enbart avser användningen av
små områden på lokal nivå ska, trots första stycket, genomförandet antas
medföra en betydande miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommu-
nen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning
finner att så är fallet. Detsamma gäller när myndigheten eller kommunen gör
endast mindre ändringar i sådana planer och program som avses i första
stycket.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

1 Senaste lydelse 2011:370.

SFS 2016:798

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:798

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)