SFS 2016:804 Förordning om ändring i förordningen (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

160804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:193) om
producentansvar för vissa radioaktiva produkter
och herrelösa strålkällor;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:193) om producent-

ansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 12 och 13 §§ miljö-

balken. Syftet med förordningen är att producenter ska se till att produkter
som innehåller radioaktiva ämnen och herrelösa strålkällor som blir radio-
aktivt avfall tas om hand och hanteras.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:804

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016