SFS 2016:806 Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier

160806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 och 10 §§ förordningen (2008:834) om produ-

centansvar för batterier ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 14�20 och 32 §§,
� 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 12, 13 och 21�22 c §§,
� 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 32 §,
� 2 § lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier i fråga om 24

och 25 §§, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

10 §

Bestämmelser om att kommuner ska ansvara för transport samt åter-

vinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken.
Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga
om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent
eller till ett insamlingssystem som avses i 16 §.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:61.

SFS 2016:806

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016