SFS 2016:807 Förordning om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

160807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1031) om
producentansvar för läkemedel;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 6 och 7 §§ förordningen (2009:1031) om pro-

ducentansvar för läkemedel ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 3�5 §§,
� 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

6 §

Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för transport samt återvin-

ning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 20 § miljöbalken.
Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga
om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent.

7 §

En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till att avfallet

hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt finns i 15 kap. 11 §
miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:807

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016