SFS 2016:808 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

160808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 §, 2 kap. 19 och 28 §§, 3 kap. 11 och

13 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

1

I denna förordning avses med

tillsynsobjekt: en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål eller

en djur- eller växtart som är eller ska vara föremål för tillsyn,

operativ tillsyn: tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller

har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd,

tillsynsvägledning: utvärdering, uppföljning och samordning av operativ

tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna,

kommunal nämnd: den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att

ha ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken,

tillverkare: den som tillverkar en kemisk produkt, bioteknisk organism

eller vara eller som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en
kemisk produkt eller en bioteknisk organism,

primärleverantör: en tillverkare som släpper ut en kemisk produkt, biotek-

nisk organism eller vara på marknaden, den som yrkesmässigt för in en ke-
misk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige i syfte att släppa ut
den på marknaden och den som yrkesmässigt för ut en kemisk produkt, bio-
teknisk organism eller vara från Sverige,

släppa ut på marknaden: att tillhandahålla eller göra en kemisk produkt, en

bioteknisk organism eller en vara tillgänglig för någon annan, och

läkemedel: substans eller kombination av substanser som är ett läkemedel

enligt 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315).

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

14 kap. 2 § och 15 kap. 1, 4, 6 och 7 §§ miljöbalken samt 3 § avfallsförord-
ningen (2011:927).

2 kap.

19 §

2

I 20�35 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om

1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,

1 Senaste lydelse 2015:467.

2 Senaste lydelse 2015:22.

SFS 2016:808

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:808

3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,
4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.

miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,

6. avfall enligt 15 kap. miljöbalken,
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den

31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direk-
tiv 79/117/EEG,

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den

17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall,

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

15. förordning (EG) nr 1223/2009,
16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den

22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocid-
produkter,

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den

4 juli 2012 om import och export av farliga kemikalier, och

18. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den

20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG.

28 §

3

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om sjöfarten och luftfar-

ten när det gäller sådan dumpning och förbränning av avfall som regleras ge-
nom 15 kap. 27�29 §§ miljöbalken.

Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med Polismyndigheten, Tullverket

och Kustbevakningen.

3 Senaste lydelse 2015:657.

background image

3

SFS 2016:808

3 kap.

11 §

4

Socialstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1. hälsoskydd som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet, och
2. tillämpningen av 15 kap. miljöbalken, om frågorna avser hanteringen av

sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) beskrivs som
avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande
av sjukdomar hos människor

a) där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund

av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall (avfallstyp
18 01 03*),

b) i form av kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 01 06*),

c) i form av cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 13 b § ska

anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 01 08*), eller

d) som utgörs av amalgam från tandvård (avfallstyp 18 01 10*).

13 §

5

Statens jordbruksverk ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1. djurhållande verksamheter och verksamheter inom jordbruks- och träd-

gårdsområdet utom i frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägled-
ningsområde enligt 6 §,

2. föreskrifter som Statens jordbruksverk har meddelat med stöd av förord-

ningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

3. avfall enligt 15 kap. miljöbalken när frågorna avser
a) retursystem i de fall frågorna regleras i förordningen (2005:220) om

retursystem för plastflaskor och metallburkar, eller

b) hantering av sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen

(2011:927) beskrivs som avfall från forskning, diagnos, behandling eller före-
byggande av djursjukdomar där det ställs särskilda krav på insamling och
bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 13 b § ska anses vara far-
ligt avfall (avfallstyp 18 02 02*).

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:170.

5 Senaste lydelse 2014:430.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016