SFS 2016:817 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

160817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 7, 9, 18, 19 a och 30 §§ förordningen

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 §

1

En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tids-

perioden får vara längst 6 månader.

Dock får anvisningar till
1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med utbild-

ningen uppnåtts,

2. praktiskt basår enligt 16 § avse en tidsperiod om minst 6 och längst

12 månader,

3. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18�19 a §§ förlängas, om det

behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som
behövs för verksamheten har blivit försenat,

4. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotive-

rande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader
eller, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga, längst 6 månader, och

5. förberedande insatser, i form av kommunal vuxenutbildning i svenska

för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800), enligt 30 § andra stycket 4 för personer som deltar i
jobb- och utvecklingsgarantin avse en tidsperiod om 12 månader.

En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket får

pågå i längst 3 veckor. Vid utbildning enligt 30 § andra stycket 5 får utbild-
ningstiden som huvudregel motsvara högst 6 månaders heltidsstudier. Om det
finns särskilda skäl får den dock motsvara längre studietid. Arbetsförmed-
lingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera
den information som ligger till grund för anvisningen.

9 §

2

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller

inte för

1. unga med funktionshinder,
2. personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

1 Senaste lydelse 2016:465.

2 Senaste lydelse 2015:947.

SFS 2016:817

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:817

3. personer som deltar i programmet stöd till start av näringsverksamhet

enligt 18�19 a §§,

4. personer som deltar i förberedande insatser i form av folkhögskole-

utbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3, och

5. personer som har fyllt 18 år och som av särskilda skäl står långt ifrån

arbetsmarknaden eller, när det gäller anvisningar till arbetspraktik, har fyllt
20 år och omfattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502)
om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

18 §

3

Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till en näringsidka-

res försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten.

En anvisning till programmet får göras för den som har fyllt 18 år och som

bedöms ha goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med tillfreds-
ställande lönsamhet och som genom verksamheten kan få varaktig sysselsätt-
ning.

För den som är bosatt inom ett sådant stödområde A eller B, som avses i

2 § förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företags-
stöd, gäller inte kravet i 8 § första stycket att han eller hon ska vara eller ris-
kera att bli arbetslös för att kunna få stöd.

19 a §

4

Stödet ska lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommis-

sionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämp-
ningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt på stöd av mindre betydelse. Arbetsförmedlingen ska utföra de upp-
gifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens
förordning.

30 §

5

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat
arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

Insatserna kan bestå av
1. kartläggning, vägledning och rehabilitering,
2. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte för personer som har

fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behö-
righet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå,

4. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande

utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800),

5. utbildning inom skolväsendet på grundläggande eller gymnasial nivå för

den som är långtidsinskriven invandrare eller har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga,

6. utbildning på heltid inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande

eller gymnasial nivå eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan, som
motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier, för den som deltar i jobb-
och utvecklingsgarantin,

7. utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom yrkeshögskolan

eller på eftergymnasial nivå inom folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt

3 Senaste lydelse 2009:1601.

4 Senaste lydelse 2007:415.

5 Senaste lydelse 2016:465.

background image

3

SFS 2016:817

längst ett års heltidsstudier, för den som har deltagit i jobb- och utvecklings-
garantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för, och

8. aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända invandrare som omfattas av

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

En insats enligt andra stycket 4 får inte lämnas samtidigt med insatser

enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. När en
insats har lämnats enligt andra stycket 6 eller 7 under sammanlagt 12 månader
får en ny insats enligt någon av dessa punkter inte lämnas inom tre år.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016