SFS 2016:823 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

160823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:100) om den offi-

ciella statistiken

dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 13 § ska lyda ⬝Kvalitet och tillgängliggö-

rande⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 a §

De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt stati-

stikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet.

16 §

1

Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela

föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna

1. i 13 § första stycket och 13 a §, och
2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga stati-

stikansvariga myndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:946.

SFS 2016:823

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016