SFS 2016:828 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

160828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 30 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen

(2008:567)

2

dels att 3 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 19 § och 4 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 3 kap., och en ny paragraf,

4 kap. 1 a §, av följande lydelse.

2 kap.

19 §

3

Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2 kap. 5, 7, 9,

10, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 16 eller 17 § eller 3 kap. 16, 17, 18 eller 20 § får
inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller hon

1. anmält eller påtalat ett sådant handlande,
2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller
3. avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den

som påstås ha diskriminerat.

3 kap. Aktiva åtgärder

Inledande bestämmelser

1 §

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom

en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättig-
heter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder

2 §

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och

främjande arbete genom att

1 Prop. 2015/16:135, bet. 2015/16:AU10, rskr. 2015/16:304.

2 Senaste lydelse av
3 kap. 12 § 2009:526
3 kap. 14 § 2014:958
3 kap. 15 § 2014:958
3 kap. 16 § 2014:958.

3 Senaste lydelse 2012:483.

SFS 2016:828

Utkom från trycket
den 12 juli 2016

background image

2

SFS 2016:828

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller

om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verk-
samheten,

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas,

och

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1�3.

3 §

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.

�&tgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Arbetslivet

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder

4 §

Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete

med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§.

5 §

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta

1. arbetsförhållanden,
2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
3. rekrytering och befordran,
4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och
5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

6 §

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att

förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses
i 2 kap. 18 §.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som

finns enligt första stycket.

7 §

Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och

andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbe-
ten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt

första stycket.

Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning

8 §

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och

andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år
kartlägga och analysera

1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som

tillämpas hos arbetsgivaren, och

2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att

betrakta som lika eller likvärdigt.

9 §

Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har

direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader
mellan

1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika,

background image

3

SFS 2016:828

2. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses

vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är
att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses
vara kvinnodominerat, och

3. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses

vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som
inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att
kraven i arbetet bedömts vara lägre.

10 §

Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det ut-

ifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan
anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet
ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter
samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt
arbetsförhållandena beaktas.

Samverkan

11 §

I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare sam-

verka.

Information som behövs för samverkan

12 §

Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren

är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att orga-
nisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som be-

rör en enskild arbetstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i
21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det
allmännas verksamhet gäller i stället 10 kap. 11�14 §§ och 12 kap. 2 § offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400).

Dokumentation

13 §

En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller

fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva
åtgärder enligt 4�10 §§.

Dokumentationen ska innehålla
1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§ och

som avser de områden som anges i 5 §,

2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 6 och 7 §§,
3. en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen enligt

8�10 §§,

4. en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver

vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indi-
rekt samband med kön,

5. en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de

lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och
senast inom tre år,

background image

4

SFS 2016:828

6. en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder

har genomförts, och

7. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs.

14 §

En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte mellan

10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med
lönekartläggningen enligt 8�10 §§.

Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av 13 § 3�6 och

en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs i fråga om
arbetet med lönekartläggningen.

Utbildning

Utbildningsanordnare

15 §

Med utbildningsanordnare avses i detta kapitel den som bedriver

1. utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800),
2. utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), eller
3. utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om

tillstånd att utfärda vissa examina.

Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder

16 §

Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett

arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§.

17 §

Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i

15 § 2 och 3 ska omfatta

1. antagnings- och rekryteringsförfarande,
2. undervisningsformer och organisering av utbildningen,
3. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,
4. studiemiljö, och
5. möjligheter att förena studier med föräldraskap.

18 §

Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i

syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner

som finns enligt första stycket.

Samverkan

19 §

I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med

dem som deltar i sådan utbildning som avses i 15 § och med anställda i verk-
samheten.

Dokumentation

20 §

Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet

med aktiva åtgärder enligt 16 och 18 §§. För en sådan utbildningsanordnare
som avses i 15 § 2 och 3 avser dokumentationsskyldigheten de områden som
anges i 17 §.

background image

5

SFS 2016:828

Dokumentationen ska innehålla
1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§,
2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 18 §, och
3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 19 § fullgörs.

4 kap.

1 a §

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till

syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som
följer av denna lag.

5 §

Den som inte fullgör sina skyldigheter att bedriva ett arbete med aktiva

åtgärder enligt 3 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 eller 18 §, lämna information
enligt 3 kap. 12 § eller dokumentera enligt 3 kap. 13, 14 eller 20 § får föreläg-
gas att fullgöra dem. Ett sådant föreläggande ska förenas med vite och medde-
las av Nämnden mot diskriminering efter framställning av Diskriminerings-
ombudsmannen. Föreläggandet får riktas även mot staten som arbetsgivare
eller som huvudman för utbildningsverksamhet.

Om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning till nämn-

den om vitesföreläggande, får en central arbetstagarorganisation som arbets-
givaren är bunden till av kollektivavtal göra en framställning i fråga om
aktiva åtgärder i arbetslivet enligt 3 kap. 4�9 och 12�14 §§.

I framställningen ska det anges vilka åtgärder som bör åläggas den som

framställningen riktas mot, vilka skäl som åberopas till stöd för framställ-
ningen och vilken utredning som har gjorts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om aktiva åtgärder som har

eller skulle ha vidtagits före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016