SFS 2016:833 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

160833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i industriutsläppsförordningen
(2013:250);

utfärdad den 30 juni 2016.

Regeringen föreskriver att det i industriutsläppsförordningen (2013:250)

ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 23–28 §§, samt närmast före 2 kap. 23,
25 och 27 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

Tillverkning av massa, papper och kartong

23 §

Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/687/EU av den

26 september 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion
av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unio-
nens officiella tidning den 30 september 2014. Bilagan till beslutet innehåller
slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av
9 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251).

24 §

De slutsatser som avses i 23 § anger utsläppsvärden i fråga om produk-

tion av

1. blekt sulfatmassa i tabell 1 (utsläpp till vatten), tabellerna 3–11 och av-

snitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft),

2. oblekt sulfatmassa i tabell 2 (utsläpp till vatten), tabellerna 3–11 och av-

snitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft),

3. blekt sulfitpappersmassa och magnefitpappersmassa i tabell 12 (utsläpp

till vatten) och tabellerna 14–15 (utsläpp till luft),

4. neutralsulfitmassa i tabell 13 (utsläpp till vatten) och tabellerna 14–15

(utsläpp till luft),

5. mekanisk massa samt för integrerad produktion av papper och kartong

från mekanisk massa som tillverkas på plats i tabell 16 (utsläpp till vatten),

6. kemitermomekanisk massa och kemimekanisk massa i tabell 17 (utsläpp

till vatten),

7. massa baserad på returfiber samt för integrerad produktion av massa och

papper baserad på returfiber

a) utan avsvärtning på plats i tabell 18 (utsläpp till vatten), och
b) med avsvärtning på plats i tabell 19 (utsläpp till vatten),
8. papper och kartong som inte är integrerad med produktion av massa i ta-

bell 20 (utsläpp till vatten), och

SFS 2016:833

Utkom från trycket
den 12 juli 2016

background image

2

SFS 2016:833

9. specialpapper som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 21

(utsläpp till vatten).

Raffinering av mineralolja och gas

25 §

Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den

9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande raffinering av
mineralolja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens offi-
ciella tidning den 28 oktober 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser
om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 11 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).

26 §

De slutsatser som avses i 25 § anger utsläppsvärden i fråga om

1. utsläpp till luft av ammoniak från en förbrännings- eller processenhet där

selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion används
(tabell 2),

2. direkta utsläpp av avloppsvatten av oljeindex, totalt suspenderat mate-

rial, organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning, totalkväve, bly,
kadmium, nickel, kvicksilver och bensen (tabell 3),

3. utsläpp till luft av kväveoxid (tabell 4), stoft (tabell 5), svaveldioxid (ta-

bell 6) och kolmonoxid (tabell 7) vid katalytisk krackning,

4. utsläpp till luft av stoft från en enhet för kalcinering av ofullständigt av-

gasad koks (tabell 8),

5. utsläpp till luft av kväveoxid från
a) en gasturbin (tabell 9),
b) en gaseldad förbränningsenhet som inte är en gasturbin (tabell 10), och
c) en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten

inte är en gasturbin (tabell 11),

6. utsläpp till luft av stoft från en förbränningsenhet för flera olika bräns-

len, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 12),

7. utsläpp till luft av svaveldioxid från
a) en förbränningsenhet för raffinaderibränngas, om förbränningsenheten

inte är en gasturbin (tabell 13), och

b) en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten

inte är en gasturbin eller en stationär gasmotor (tabell 14),

8. utsläpp till luft av kolmonoxid från en förbränningsenhet (tabell 15),
9. utsläpp till luft av bensen och andra flyktiga organiska föreningar än

metan i samband med lastning och lossning av flyktiga flytande kolväteför-
eningar (tabell 16),

10. utsläpp till luft av kväveoxid från en förbränningsenhet eller en enhet

för fluidiserad katalytisk krackning med en integrerad utsläppshanteringstek-
nik (tabell 18), och

11. utsläpp till luft av svaveldioxid från en förbränningsenhet, en enhet för

fluidiserad katalytisk krackning eller en enhet för svavelåtervinning med en
integrerad utsläppshanteringsteknik (tabell 19).

Produktion av träbaserade skivor

27 §

Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2015/2119/EU av den

20 november 2015 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av

background image

3

SFS 2016:833

träbaserade skivor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens offi-
ciella tidning den 24 november 2015. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser
om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (2013:251).

28 §

De slutsatser som avses i 27 § anger utsläppsvärden i fråga om

1. utsläpp till luft av stoft, total mängd flyktiga organiska ämnen och

formaldehyd från torken och totala behandlade utsläpp från torken och pres-
sen (tabell 1),

2. utsläpp till luft av kväveoxid från en direktvärmd tork (tabell 2),
3. utsläpp till luft av stoft, total mängd flyktiga organiska ämnen och

formaldehyd från pressen (tabell 3),

4. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från uppströms och nedströms träbe-

arbetning, transport av trämaterial och formning av fiberbana (tabell 4),

5. utsläpp till luft av total mängd flyktiga organiska ämnen och formal-

dehyd från en torkugn för impregnering av papper (tabell 5),

6. direkta utsläpp av dag- och lakvatten till en recipient av total mängd sus-

penderat material, (tabell 6), och

7. direkta utsläpp av processavloppsvatten från träfiberproduktion till en

recipient av total mängd suspenderat material och organiskt material mätt
som kemisk syreförbrukning (tabell 7).

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016