SFS 2016:835 Förordning om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

160835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i
förordningen (1999:716) om mätning, beräkning
och rapportering av överförd el;

utfärdad den 30 juni 2016.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mät-
ning, beräkning och rapportering av överförd el ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2017.
2. Under tiden till och med den 6 juni 2017 ska nätkoncessionshavaren
a) sända de uppgifter som anges i 9 § 4 i berörda delar även till den el-

leverantör som har levererat el i uttagspunkterna och till den som är balans-
ansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och

b) i berörda delar sända mätresultatet för den samlade förbrukningen re-

spektive den samlade produktionen per balansansvarig till Affärsverket
svenska kraftnät och till den som är balansansvarig.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:835

Utkom från trycket
den 12 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016