SFS 2016:836 Förordning om elbusspremie

160836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elbusspremie;

utfärdad den 30 juni 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Syftet med denna förordning är att bidra till miljökvalitetsmålen Be-

gränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med en
elbusspremie främja introduktionen på marknaden för elbussar.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

2 §

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna förordning en

regional myndighet som enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har det
regionala ansvaret för kollektivtrafiken.

3 §

Med elbuss avses i denna förordning en buss enligt lagen (2001:559) om

vägtrafikdefinitioner som

1. ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och tidi-

gare inte har varit påställd enligt den förordningen,

2. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans, och
3. är klassificerad i utsläppsklass El eller utsläppsklass Laddhybrid enligt

32 § avgasreningslagen (2011:318), eller drivs endast av elektrisk energi från
en extern källa.

Förutsättningar för att kunna få en elbusspremie

4 §

Om det finns medel för det syfte som anges i 1 §, får en elbusspremie

ges som bidrag för att täcka den regionala kollektivtrafikmyndighetens kost-
nad för ersättning som utbetalas i enlighet med Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik
på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
1191/69 och (EEG) nr 1107/70 för uppfyllande av allmän trafikplikt.

5 §

En elbusspremie får endast avse elbussar som beställts efter den

31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik enligt avtal om allmän
trafik.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2016:836

Utkom från trycket
den 12 juli 2016

background image

2

SFS 2016:836

I fråga om elbussar som är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid får el-

busspremien endast avse bussar som enligt avtalet ska köras på el minst
60 procent av körsträckan och i övrigt endast på drivmedel som är ett hållbart
biodrivmedel enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivme-
del och flytande biobränslen.

Kombination med andra stöd

6 §

En elbusspremie får inte kombineras med andra former av statliga bi-

drag för förvärv av elbussar.

Elbusspremiens storlek

7 §

Elbusspremien är

1. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 130 passage-

rare 700 000 kronor, dock 350 000 kronor om bussen är klassificerad i ut-
släppsklass Laddhybrid,

2. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 110 passage-

rare men högst 130 passagerare 600 000 kronor, dock 300 000 kronor om
bussen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid,

3. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 90 passage-

rare men högst 110 passagerare 500 000 kronor, dock 250 000 kronor om
bussen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid,

4. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 70 passage-

rare men högst 90 passagerare 400 000 kronor, dock 200 000 kronor om bus-
sen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid,

5. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 50 passage-

rare men högst 70 passagerare 300 000 kronor, dock 150 000 kronor om bus-
sen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid, och

6. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 30 passage-

rare men högst 50 passagerare 200 000 kronor, dock 100 000 kronor om bus-
sen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid.

Prövningsmyndighet

8 §

Statens energimyndighet prövar frågor om elbusspremier.

Ansökan

9 §

En elbusspremie får ges till

1. en regional kollektivtrafikmyndighet, eller
2. en kommun som den regionala kollektivtrafikmyndigheten enligt 3 kap.

2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik överlämnat befogenhet åt att ingå
avtal om allmän trafik.

10 §

En ansökan om elbusspremie ska ges in till Statens energimyndighet,

vara skriftlig och innehålla uppgift om

1. det antal elbussar som ansökan avser,
2. varje elbuss maximala transportkapacitet,
3. vilken utsläppsklass varje buss är klassificerad i enligt avgasrenings-

lagen (2011:318) eller om det är en trådbuss,

background image

3

SFS 2016:836

4. registeringsnummer på varje buss, och
5. huruvida sökanden har fått något sådant stöd som avses i 6 §.

Beslut om elbusspremie och utbetalning av premie

11 §

För utbetalning av en elbusspremie krävs att sökanden har gett in do-

kumentation som styrker att bussen är en elbuss och att kraven i 5 § är upp-
fyllda.

12 §

Utbetalningar av elbusspremier ska göras i turordning efter den dag då

sökanden gav in den dokumentation som avses i 11 §.

13 §

Om Statens energimyndighet beslutar att en elbusspremie ska betalas

ut, ska beslutet förenas med villkor om att premiemottagaren ska lämna de
uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna
ska lämnas på begäran av Statens energimyndighet.

Beslutet får förenas med de ytterligare villkor som behövs för att säker-

ställa att kraven enligt denna förordning uppfylls.

14 §

Statens energimyndighet får besluta att en elbusspremie inte ska beta-

las ut om

1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att pre-

mien bestämts felaktigt eller med för högt belopp,

2. premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp på grund av att upp-

gifterna i vägtrafikregistret är felaktiga, eller

3. premien av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och sökanden borde ha insett det.

�&terbetalning och återkrav

15 §

Den som har fått en elbusspremie utbetald är återbetalningsskyldig om

premien enligt någon av de grunder som anges i 14 § 1�3 har bestämts fel-
aktigt eller med för högt belopp.

16 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Statens energimyn-

dighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka premien. Om det finns sär-
skilda skäl, får dock kravet på återbetalning helt eller delvis efterges.

Bemyndigande

17 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten

av denna förordning.

�verklagande

18 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 § om
att inte betala ut en elbusspremie får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 26 juli 2016.

background image

4

SFS 2016:836

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)