SFS 2016:839 Lag om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

160839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet;

utfärdad den 7 juli 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:278) om inhämt-

ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet

2 ska upphöra att gälla vid utgången

av 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mikael Tollerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:177, bet. 2015/16:JuU35, rskr. 2015/16:320.

2 Paragrafens giltighetstid senast förlängd 2014:1422.

SFS 2016:839

Utkom från trycket
den 19 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016