SFS 2016:840 Förordning om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer

160840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade
till romer;

utfärdad den 30 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för hälsofräm-

jande insatser riktade till romer.

Bidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

�ndamålet med bidraget

2 §

�ndamålet med bidraget är att främja romers hälsa. Bidraget syftar även

till att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer bättre förutsätt-
ningar att arbeta med hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Förutsättningar för bidrag

3 §

Bidrag får lämnas för projekt som bidrar till att främja romers hälsa

genom information, utbildning, aktiviteter och liknande och som personer
med romsk språk- och kulturkompetens deltar i.

4 §

Bidrag får lämnas till organisationer som inte är statliga eller kommu-

nala och som

� utan vinstsyfte bedriver en verksamhet i Sverige,
� är demokratiskt uppbyggda, och
� i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om

jämställdhet och förbud mot diskriminering.

5 §

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller
försatt i konkurs.

�rendenas handläggning

6 §

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om

bidrag enligt denna förordning.

SFS 2016:840

Utkom från trycket
den 19 juli 2016

background image

2

SFS 2016:840

7 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten för

ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten be-

höver för att kunna pröva ansökan.

8 §

Vid fördelningen av bidrag ska Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor särskilt prioritera projekt som involverar romska flickor och
kvinnor. Myndigheten ska också prioritera projekt som utförs i samarbete
med en kommun eller ett landsting.

9 §

Ansökningar om bidrag ska prövas med hänsyn till projektets förutsätt-

ningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

Beslut och utbetalning

10 §

I ett beslut om bidrag ska det anges vilket projekt bidraget beviljas för.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslu-
tet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

11 §

Bidrag beviljas för högst ett år i taget och betalas ut vid ett tillfälle. Om

bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken får bidraget dock betalas ut vid två tillfällen, vardera gången med
hälften av det beviljade bidraget.

Redovisning

12 §

Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslu-

tet redovisa till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hur med-
len använts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för vilka resultat
som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget
har beviljats för.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över gransk-

ningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår
till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

13 §

En organisation som har tagit emot bidrag ska på begäran av Myndig-

heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahålla det underlag som
myndigheten behöver för sin granskning av redovisningen.

14 §

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i samband

med att den lämnar sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogö-
relse för vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Myndigheten ska också senast den 15 mars varje år till regeringen lämna en
redogörelse för de projekt som bidragen har använts till och, om möjligt, en
bedömning av bidragets resultat i förhållande till dess syfte.

�&terbetalning och återkrav

15 §

Mottagaren av ett bidrag är återbetalningsskyldig om

background image

3

SFS 2016:840

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §, eller
5. villkor i beslutet inte har följts.

16 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 15 § ska Myn-

digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten
avstå från återkrav helt eller delvis.

17 §

Bidrag ska, till den del medlen inte har utnyttjats för det ändamål det

har beviljats för, utan uppmaning återbetalas senast vid tidpunkten för redo-
visning enligt 12 §.

Bemyndigande

18 §

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela före-

skrifter om verkställigheten av denna förordning.

�verklagande

19 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.
3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har

beslutats före den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016