SFS 2016:843 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

160843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1349) om
försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning;

utfärdad den 7 juli 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1349) om försöksverksam-

het med gymnasial lärlingsutbildning ska upphöra att gälla vid utgången av
september 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:843

Utkom från trycket
den 19 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016