SFS 2016:848 Förordning om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

160848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla
bostäder för äldre personer;

utfärdad den 28 juli 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Syftet med stödet enligt denna förordning är att främja en ökning av an-

talet bostäder för äldre personer.

Stöd lämnas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den

20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmän-
nyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Stödet lämnas till en fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som avser

att anordna bostäder på ofri grund.

Uttryck i förordningen

2 §

I denna förordning används följande uttryck med den betydelse som an-

ges nedan:

1. Nybyggnad: Uppförande av en byggnad eller tillbyggnad som innebär

nytillskott av bostadslägenheter, inklusive gemensamma utrymmen, som upp-
låts med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.

2. Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till en byggnad vilka,

utan att vara nybyggnad eller ändring av en bostadslägenhet till flera bostads-
lägenheter, innebär

a) nytillskott av hyresbostäder,
b) förbättringar av hyresbostäder, eller
c) förbättringar av utrymmen för gemensamma aktiviteter för de boendes

måltider, samvaro, hobby och rekreation i anslutning till ny- eller ombyggnad
av bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.

3. Anpassning: Förbättringar av gemensamma utrymmen, i eller i anslut-

ning till en byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt, för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgäng-
lighet och trygghet.

4. Hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden:

Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby
och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. I eller i anslutning till

SFS 2016:848

Utkom från trycket
den 9 augusti 2016

background image

2

SFS 2016:848

sådana bostadslägenheter och utrymmen finns det personal dagligen som på
olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider eller finns det till-
gång till andra gemensamma tjänster. Bostadslägenheterna och utrymmena
upplåts med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt och är avsedda för

a) en person som har fyllt 65 år,
b) makar, sambor eller syskon där minst en har fyllt 65 år, eller
c) efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet sammanbodde

med den avlidne i bostaden, om dödsfallet har inträffat efter att stöd har bevil-
jats.

Förutsättningar för stöd

3 §

Stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att stimulera

1. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda

boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453),

2. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordi-

narie bostadsmarknaden, eller

3. anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad

som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Stöd för ombyggnad enligt punkten 2 får bara lämnas för ombyggnad som

avses i 2 § 2 a och c.

4 §

Ett byggnadsprojekt anses vara påbörjat när de egentliga byggnads-

arbetena har påbörjats. Vid nybyggnad avses grundläggningsarbeten och vid
ombyggnad rivnings- eller röjningsarbeten.

Ett byggnadsprojekt anses färdigställt när byggnadsnämnden har beslutat

om ett slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) eller ett
interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § samma lag. Om ett slutbesked
inte behövs ska ett byggnadsprojekt anses färdigställt när de faktiska åtgär-
derna är slutförda.

5 §

Stödet beräknas på

1. boarea,
2. areor för gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider,

samvaro, hobby och rekreation, eller

3. andelen av kostnaden i fråga om anpassning.

6 §

Stöd får lämnas under de förutsättningar som anges i 7�10 §§.

7 §

Stöd får lämnas om

1. byggnadsprojektet färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet,

och

2. en ansökan enligt 13 § har lämnats in senast sex månader efter att pro-

jektet enligt 4 § har påbörjats.

För projekt som innefattar bygglovspliktiga arbeten ska bygglov enligt

9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) finnas och ha fått laga kraft.

Stöd får inte lämnas för byggnadsprojekt som samtidigt får annat statligt

stöd för att stödja bostadsbyggande.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen i enskilda fall medge undan-

tag från kravet i första stycket 1.

background image

3

SFS 2016:848

8 §

Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter som begreppet definieras i

punkt 20 i kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till und-
sättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter.

9 §

Mottagaren av stöd som avses i 3 § 1 och 2 förbinder sig att under minst

åtta år från det att stödet betalats ut

1. upplåta de bostadslägenheter och utrymmen som stödet avser för de

ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när stödet beviljades,

2. inte överlåta den eller de byggnader som innehåller bostadslägenheterna

eller utrymmena till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller
med andra villkor än de villkor som förutsattes när stödet beviljades, och

3. vid en överlåtelse, i överlåtelseavtalet ange att bostadslägenheterna och

utrymmena har anordnats med stöd enligt denna förordning och att de inte får
användas för annat ändamål eller upplåtas med villkor som avviker från
denna förordning och att köparen vid en eventuell framtida överlåtelse inom
åttaårsperioden ska ange samma information.

Underlag och redovisning

10 §

Den som har ansökt om eller tagit emot stöd ska lämna de uppgifter

som behövs för uppföljning och utvärdering av stödberättigande åtgärder. I
detta ingår att lämna de underlag som behövs för att Sverige ska kunna full-
göra de skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU.

Boverket ska senast den sista januari vartannat år, med början 2018, lämna

sådana uppgifter till regeringen som kan behöva rapporteras till Europeiska
kommissionen enligt artikel 9 i kommissionens beslut.

Länsstyrelserna ska lämna uppgifter till Boverket om stödets användning

och effekter i förhållande till det syfte med stödet som anges i 1 §.

Stödets storlek

11 §

Stöd får lämnas för

1. nybyggnad med ett belopp om högst 3 600 kronor per kvadratmeter bo-

area,

2. ombyggnad med ett belopp om högst 3 200 kronor per kvadratmeter bo-

area,

3. anpassning med ett belopp som motsvarar högst en fjärdedel av kost-

naden.

I fråga om ny- eller ombyggnad lämnas stöd dock för högst 35 kvadrat-

meter per bostadslägenhet och för högst 15 kvadratmenter per bostadslägen-
het när det gäller areor för gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boen-
des måltider, samvaro, hobby och rekreation.

I fråga om ny- eller ombyggnad av en bostadslägenhet som kan användas

av två personer lämnas stöd för högst 50 kvadratmeter per bostadslägenhet
och för högst 20 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller areor för
gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider, samvaro,
hobby och rekreation.

I fråga om anpassning lämnas stöd med högst 200 000 kronor per bygg-

nadsprojekt.

I fråga om ny- eller ombyggnad eller anpassning av bostadslägenheter och

utrymmen där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de

background image

4

SFS 2016:848

boende under vissa angivna tider får även stöd lämnas med ett tillägg motsva-
rande en tiondel av det stöd som avses i 1�3.

12 §

Stödet enligt 11 § får inte överstiga nettokostnaden inklusive en rimlig

vinst för att anordna och tillhandahålla bostadslägenheter och utrymmen på
de villkor som föreskrivs i denna förordning och ska beräknas med iakt-
tagande av artikel 5 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Förfarandet i stödärenden

Ansökan om stöd

13 §

Ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet

som avses med ansökningen är belägen. Ansökan ska ha kommit in till läns-
styrelsen senast sex månader efter att byggnadsprojektet enligt 4 § har påbör-
jats.

Ansökan ska göras enligt formulär som Boverket meddelar föreskrifter om.

Beslut om stöd

14 §

Länsstyrelsen beslutar om huruvida stöd kan lämnas. Ett beslut om

stöd ska innehålla uppgifter om det preliminära stödbeloppet och det datum
som projektet ska vara färdigställt.

Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet

med stödet ska tillgodoses.

Utbetalning av stöd

15 §

När ett projekt är färdigställt ska länsstyrelsen besluta om utbetalning

efter särskild ansökan. I beslutet ska stödets slutliga storlek anges. Ansökan
ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter projektets fär-
digställande eller, om ett projekt färdigställts innan beslut om stöd enligt 14 §
har fattats, inom två månader från dagen för det beslutet. Stödet betalas endast
ut om projektet, när det är färdigt, uppfyller de förutsättningar som låg till
grund för beslutet.

Ett beslut enligt första stycket ska betalas ut till den som vid tidpunkten för

länsstyrelsens utbetalningsbeslut är antecknad som lagfaren ägare eller tomt-
rättshavare eller ägare av en byggnad som inte tillhör fastighetsägaren i
fastighetsregistret.

16 §

Länsstyrelsen ska skicka ett utbetalningsbeslut till inskrivningsmyn-

digheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel om att bostäder i
fastigheten har anordnats med stöd enligt denna förordning. Inskrivnings-
myndigheten ska underrätta den lagfarna ägaren eller tomträttshavaren om att
en anteckning har gjorts.

En anteckning enligt första stycket får tas bort åtta år räknat från det att ett

beslut om utbetalning av stöd enligt 15 § har fattats. Anteckningen får tas bort
på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller på begäran av den lagfarna
ägaren eller tomträttshavaren.

background image

5

SFS 2016:848

17 §

Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav

på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd
olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

�&terkrav av stöd

18 §

Länsstyrelsen ska besluta om återkrav av utbetalat stöd helt eller delvis

om

1. den som sökt eller tagit emot stödet genom oriktiga uppgifter eller på

annat sätt orsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. bostäderna används för annat ändamål eller med andra villkor än som

följer av stödbeslutet, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.
Länsstyrelsen får helt eller delvis upphäva ett beslut om återkrav om det

finns särskilda skäl.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska den del av stödet betalas tillbaka

som proportionellt hänför sig till tiden från det att bostäderna användes för
annat ändamål eller med andra villkor än som följer av stödbeslutet till och
med att perioden enligt 9 § löper ut. Detta ska gälla även om stödmottagaren
under perioden har överlåtit den eller de byggnader som stöd har lämnats för
och den nye ägaren använder bostäderna för annat ändamål eller med andra
villkor än som följer av stödbeslutet.

19 §

Om en stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska

återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sät-
tas ned om det finns särskilda skäl.

�verklagande

20 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Bo-

verket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut i
ett överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 15 § eller 17 § får dock
inte överklagas.

Verkställighetsföreskrifter

21 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna för-

ordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016.
2. Förordningen tillämpas även på projekt som påbörjats tidigast den 1 ja-

nuari 2016, om en ansökan om stöd för projektet har kommit in till länsstyrel-
sen senast den 1 maj 2017.

background image

6

SFS 2016:848

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Anna Lindtorp
(Socialdepartementet)