SFS 2016:852 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

160852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 11 augusti 2016.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till personuppgiftsförordningen

(1998:1191)

2 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1882/2003.

2 Förordningen omtryckt 2006:1221.

SFS 2016:852

Utkom från trycket
den 23 augusti 2016

background image

2

SFS 2016:852

Bilaga 1

3

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 1, 5 och 9 fram-
går att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa specificerade mottagare i
respektive land.

3 Senaste lydelse 2015:741.

Tredjeland

Beslut

Amerikas förenta stater

1. Kommissionens genomförandebeslut
(EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016
enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG om huruvida ett
adekvat skydd säkerställs genom sköl-
den för skydd av privatlivet i EU och
Förenta staterna.

Andorra

2. Kommissionens beslut 2010/625/EU
av den 19 oktober 2010 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om adekvat skydd för person-
uppgifter i Andorra.

Argentina

3. Kommissionens beslut 2003/490/EG
av den 30 juni 2003 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om adekvat skydd för person-
uppgifter i Argentina.

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna
Guernsey, Alderney, Sark, Herm,
Jethou, Brecqhou och Lihou

4. Kommissionens beslut 2003/821/EG
av den 21 november 2003 om skydds-
nivån för personuppgifter på Guernsey.

Färöarna

5. Kommissionens beslut 2010/146/EU
av den 5 mars 2010 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om en adekvat skyddsnivå
genom den färöiska lagen om behand-
ling av personuppgifter.

Isle of Man

6. Kommissionens beslut 2004/411/EG
av den 28 april 2004 om skyddsnivån
för personuppgifter på Isle of Man.

background image

3

SFS 2016:852

Israel

7. Kommissionens beslut 2011/61/EU
av den 31 januari 2011 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid
automatiserad behandling av person-
uppgifter i Staten Israel.

Jersey

8. Kommissionens beslut 2008/393/EG
av den 8 maj 2008 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om adekvat skydd för person-
uppgifter på Jersey.

Kanada

9. Kommissionens beslut 2002/2/EG av
den 20 december 2001 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om adekvat skydd för person-
uppgifter genom den kanadensiska la-
gen om elektroniska handlingar och
skydd för personuppgifter (Personal
Information Protection and Electronic
Documents Act).

Nya Zeeland

10. Kommissionens genomförandebe-
slut 2013/65/EU av den 19 december
2012 i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 95/46/EG om ett
adekvat skydd av personuppgifter i Nya
Zeeland.

Schweiz

11. Kommissionens beslut 2000/518/
EG av den 26 juli 2000 enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/46/
EG om adekvat skydd av personuppgif-
ter i Schweiz.

Uruguay

12. Kommissionens genomförandebe-
slut 2012/484/EU av den 21 augusti
2012 i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 95/46/EG om en
adekvat skyddsnivå vid automatiserad
behandling av personuppgifter i Repu-
bliken Uruguay.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016