SFS 2016:853 Förordning om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

160853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets-
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler;

utfärdad den 18 augusti 2016.

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ förordningen (2008:414) om kvali-

tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska
ha följande lydelse.

7 §

1

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter så-

dana register som anges i 21 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhets-
normer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska innehålla i fråga
om sådan verksamhet som avses i 2 §.

Läkemedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter så-

dana register som anges i 21 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler ska innehålla i fråga om sådan
verksamhet som avses i 3 §.

8 §

2

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att uppgifterna i det register

som anges i 21 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler ska bevaras under längre tid än
som sägs där i fråga om sådan verksamhet som avses i 2 §.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om att uppgifterna i det register

som anges i 21 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler ska bevaras under längre tid än som sägs där i
fråga om sådan verksamhet som avses i 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:189.

2 Senaste lydelse 2013:189.

SFS 2016:853

Utkom från trycket
den 30 augusti 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016