SFS 2016:854 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

160854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1031) med
instruktion för E-hälsomyndigheten;

utfärdad den 18 augusti 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2013:1031) med instruktion

för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för de register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister

och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva de-

taljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för till-
ståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5�7 lagen (2009:366) om handel med läke-
medel,

3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för direkt-

åtkomst till uppgifter hos myndigheten som en tillståndshavare ska ha enligt
2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel,

4. förmedla ersättning från landstingen till öppenvårdsapoteken enligt vad

som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och i
smittskyddsförordningen (2004:255),

5. förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik,
6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för djur,
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel

samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,

9. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leveransinforma-

tion avseende dosdispenserade läkemedel, och

10. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte

att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:854

Utkom från trycket
den 30 augusti 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016