SFS 2016:856 Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

160856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);

utfärdad den 18 augusti 2016.

Regeringen föreskriver att det i smittskyddsförordningen (2004:255) ska

införas två nya paragrafer, 9 a och 9 b §§, och närmast före 9 a § en ny rubrik
av följande lydelse.

Läkemedel

9 a §

När en läkare förskriver ett läkemedel som är kostnadsfritt enligt

7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) ska receptet förses med en kod som
identifierar den arbetsplats som läkaren tjänstgör vid (arbetsplatskod).

9 b §

Ett öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett läkemedel som är kost-

nadsfritt enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) har rätt att få ersätt-
ning av det landsting som avses i 7 kap. 4 § samma lag med ett belopp som
motsvarar försäljningspriset.

Ersättning ska betalas i efterhand. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyn-

digheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteket. I övrigt ska ersättning
betalas på det sätt landstingen, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket
kommer överens om.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:856

Utkom från trycket
den 30 augusti 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016