SFS 2016:860 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

160860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 18 augusti 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)
dels att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 9 a §, av följande lydelse.

2 kap.

6 §

I 7�10 §§ fördelas ansvaret för den operativa tillsynen i fråga om

1. områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken,
2. skydd för djur- och växtarter enligt 8 kap. miljöbalken,
3. natur- och kulturmiljö enligt 12 kap. miljöbalken,
4. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken,
5. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet

av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

6. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om när-

mare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om
skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den

16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet
om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av
genetiska resurser i unionen, och

8. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13

oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över sam-
lingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis.

9 a §

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om förordning (EU)

nr 511/2014 och förordning (EU) 2015/1866, när det gäller sådana genetiska
resurser och traditionella kunskaper som avses i förordning (EU) nr 511/2014
och sådana traditionella kunskaper som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljö-
balken.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

SFS 2016:860

Utkom från trycket
den 30 augusti 2016

background image

2

SFS 2016:860

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)