SFS 2016:861 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

160861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 18 augusti 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:259) om miljösank-

tionsavgifter ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 och 5 §§, och närmast
före 2 kap. 4 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

EU-förordningen om tillträde till genetiska resurser

4 §

För en överträdelse av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas
efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördel-
ning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen genom att, i
fråga om en sådan genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i den
förordningen eller en sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra
stycket miljöbalken, inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktions-
avgift betalas med 5 000 kronor.

5 §

För en överträdelse av artikel 5.1�5.3 i kommissionens genomförande-

förordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter
för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas
efterlevnad och bästa praxis genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs
eller traditionell kunskap som avses i förordning (EU) nr 511/2014 eller en
sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken,
inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med
5 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:861

Utkom från trycket
den 30 augusti 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016