SFS 2016:863 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017

160863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för
år 2017;

utfärdad den 25 augusti 2016.

Regeringen

fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet

enligt 2 kap. 6�8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 800 kronor respektive
45 700 kronor för år 2017

1.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet är höjda med 500 kronor vardera i
förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2016
(2015:536).

SFS 2016:863

Utkom från trycket
den 6 september 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016