SFS 2016:865 Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

160865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i viltskadeförordningen (2001:724);

utfärdad den 25 augusti 2016.

Regeringen föreskriver att det i viltskadeförordningen (2001:724) ska infö-

ras tre nya paragrafer, 11 a�11 c §§, av följande lydelse.

11 a §

Bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt enligt 11 § första

stycket får lämnas med högst 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Ersättning för indirekta kostnader som uppstått till följd av skada av vilt på

annat än ren, fisk och fiskeredskap får lämnas med högst 80 procent av de
stödberättigande indirekta kostnaderna.

11 b §

Bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt enligt 11 § första

stycket och ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap
får inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter. Ett företag ska anses
vara i ekonomiska svårigheter om det är fråga om någon av de omständig-
heter som anges i artikel 2.14 i Europeiska kommissionens förordning (EU)
nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom
jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras fören-
liga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.

Trots vad som anges i första stycket får ersättning för skada på annat än

ren, fisk och fiskeredskap lämnas till företag i ekonomiska svårigheter, om
svårigheterna har orsakats av viltskadan. I dessa fall får ersättning lämnas för
att kompensera för skador som viltet har orsakat.

11 c §

Bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt enligt 11 § första

stycket och ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap
får inte lämnas till företag som är föremål för ett betalningskrav på grund av
ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen om att ett stöd är olagligt och
oförenligt med den inre marknaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:865

Utkom från trycket
den 6 september 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016