SFS 2016:870 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

160870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 15 september 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistanser-

sättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första

stycket socialförsäkringsbalken räknas för varje år upp med 1,05 procent.
Schablonbeloppet ska för år 2017 vara 291 kronor per timme.

Belopp som bestäms enligt 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken avrundas

till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmaste högre krontal.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:556.

SFS 2016:870

Utkom från trycket
den 27 september 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016