SFS 2016:872 Förordning om ändring i förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

160872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1058) om
statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och
läsfrämjande insatser;

utfärdad den 8 september 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2010:1058) om statsbidrag

till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska ha följande
lydelse.

10 §

Den som får statsbidrag till utgivning av litteratur enligt 5 § första

stycket 1 ska tillhandahålla det antal exemplar som Statens kulturråd bestäm-
mer av de titlar för vilka stöd beviljats för distribution till folkbibliotek, till
Nordens hus på Island och Färöarna, till Nordens institut på Grönland och
�&land och till Kulturkontakt Nord i Finland.

Ersättning ska betalas för de exemplar som tillhandahålls. Ersättningens

storlek bestäms av Statens kulturråd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

SFS 2016:872

Utkom från trycket
den 27 september 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016