SFS 2016:875 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

160875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 22 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 och 17 §§ utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

2

En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en

EES-medborgare får avvisas

1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i

Sverige,

2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat till-

stånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,

3. om han eller hon har visering eller är undantagen från kravet på visering

men inte har för avsikt att lämna Sverige efter att viseringstiden eller den
viseringsfria tiden har löpt ut, under förutsättning att han eller hon inte har
uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att vistas i Sverige,

4. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han eller

hon tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd som
krävs för inresa där,

5. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter, med-

vetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i Sve-
rige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för den
rätten,

6. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i artikel

6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars
2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengen-
gränserna), eller

7. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en EU-stat eller från Is-

land, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och förhållandena är sådana som av-
ses i 7 kap. 6 § eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på att
utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en utlännings inresa eller
vistelse i den staten.

17 §

3

Migrationsverket ska pröva frågan om avvisning om utlänningen

1. söker asyl här,

1 Bet. 2016/17:SfU5, rskr. 2016/17:2.

2 Senaste lydelse 2016:632.

3 Senaste lydelse 2014:655.

SFS 2016:875

Utkom från trycket
den 4 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:875

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. har en nära familjemedlem som söker asyl här, eller
3. kan komma att avvisas med stöd av 2 § 7 eller 3 § andra stycket.
I andra fall får såväl Migrationsverket som Polismyndigheten pröva frågan

om avvisning.

Om Polismyndigheten anser det tveksamt om en utlänning bör avvisas, ska

ärendet lämnas över till Migrationsverket.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)