SFS 2016:879 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

160879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 22 september 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 9 kap. 2�4 §§ fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

2

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd organisation eller ett erkänt

klassificeringssällskap att utföra de uppgifter som anges i 1 §. �verlåtelser till
erkända organisationer får bara göras i den omfattning som följer av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemen-
samma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och ut-
övar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i för-
bindelse därmed, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv
2014/111/EU.

Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med

vilka organisationer och klassificeringssällskap som avtal har träffats. Trans-
portstyrelsen ska vidare upplysa Europeiska kommissionen om det fullstän-
diga innehållet i avtalen med organisationerna. Om en organisations befogen-
heter tillfälligt dras in eller återkallas, ska Transportstyrelsen utan dröjsmål
underrätta kommissionen och övriga medlemsstater i unionen om detta. När
det gäller utfärdande och förnyelse av sjöarbetscertifikat ska Transportstyrel-
sen även upplysa Internationella arbetsbyrån om vilka organisationer styrel-
sen träffat avtal med.

Transportstyrelsen ska även utöva den tillsyn som anges i artikel 9 och

vidta de åtgärder som avses i artikel 10 i direktiv 2009/15/EG, i lydelsen
enligt kommissionens genomförandedirektiv 2014/111/EU.

3 §

3

Om det finns ett behov av ett sådant avtal som avses i 2 § första stycket,

får Transportstyrelsen inte vägra att träffa avtal. Detta gäller dock inte om
något annat följer av artikel 4.2, 5 eller 9 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/15/EG, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv
2014/111/EU.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om ge-
mensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar
tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, i
lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv 2014/111/EU.

2 Senaste lydelse 2014:1093.

3 Senaste lydelse 2011:552.

SFS 2016:879

Utkom från trycket
den 4 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:879

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

4 §

4

Ett sådant avtal som avses i 2 § första stycket ska uppfylla de krav och

innehålla de uppgifter som följer av artikel 5.2 och 5.3 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/15/EG, i lydelsen enligt kommissionens genom-
förandedirektiv 2014/111/EU.

Avtalet ska innehålla bestämmelser om tillfälligt indragande eller återkal-

lande av det uppdrag som lämnas till organisationen, och om organisationens
övriga skyldigheter enligt förordningen (EG) nr 391/2009, i den ursprungliga
lydelsen.

Avtalet ska också innehålla bestämmelser om att Transportstyrelsen ska

godkänna utfärdandet av dispenscertifikat om ett fartyg avviker från det
regelverk som ska tillämpas enligt avtalet.

Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:552.