SFS 2016:886 Förordning om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

160886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:646) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 29 september 2016.

Regeringen föreskriver att 2, 5 och 7 §§ förordningen (2001:646) om be-

handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

behandlas i tulldatabasen.

5 §

Uppgifter i tulldatabasen om den enskilde själv får lämnas ut på medium

för automatiserad behandling till den enskilde eller dennes ombud, om det
inte finns hinder mot det enligt någon författning.

7 §

En enskild eller dennes ombud får medges direktåtkomst till uppgifter

om den enskilde själv i tulldatabasen.

Ett tullombud får medges direktåtkomst till sådana uppgifter i tulldatabasen

som tullombudet behöver för sin huvudmans räkning vid sina kontakter med
Tullverket i samband med de åtgärder och formaliteter som krävs enligt
tullagstiftningen som den definieras i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253).

En ekonomisk aktör som är registrerad hos en tullmyndighet i enlighet med

artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen får medges
direktåtkomst till sådana uppgifter i tulldatabasen som aktören behöver för att
kunna fullgöra sina förpliktelser enligt tullagstiftningen som den definieras i
1 kap. 3 § tullagen (2016:253).

Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får om-

fattas av enskildas direktåtkomst.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2016:886

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016