SFS 2016:889 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

160889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 29 september 2016.

Regeringen föreskriver att det i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

ska införas en ny paragraf, 6 kap. 10 a §, av följande lydelse.

6 kap.

10 a §

Den som är godkänd för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. skatte-

förfarandelagen (2011:1244) och som bedriver både sådan kvalificerad rede-
riverksamhet som avses i 39 b kap. 3�5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
och annan näringsverksamhet ska lämna sådana uppgifter som anges i 9 och
10 §§ särskilt för den kvalificerade rederiverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2016:889

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016