SFS 2016:891 Förordning om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

160891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:588) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 29 september 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:588) om värde-

pappersfonder

dels att 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den informa-

tion som ska offentliggöras enligt artikel 99b i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra
författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/91/EU.

18 §

1

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska och engelska språket av information som fond-

företag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige,

2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en

ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

3. vilka åtgärder som fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 § andra stycket,
4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
5. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
6. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
7. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första stycket 1

eller 15 § första stycket 1,

8. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skri-

vas,

9. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

10. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

11. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
12. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare en-

ligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

1 Senaste lydelse 2014:566.

SFS 2016:891

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:891

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

13. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap. 15�

16 a §§,

14. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
15. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,
16. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

17. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
18. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
19. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

20. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

21. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

22. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje

stycket,

23. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
24. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
25. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 § för-

sta stycket,

26. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

27. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
28. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning

enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

29. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

30. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

31. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas,

på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

32. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan

enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

33. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt för-

varingsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

34. att vissa uppgifter som enligt 10 kap. 2 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)