SFS 2016:893 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

160893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 2 b §, av följande lydelse,
dels att det närmast före 6 kap. 2 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Rapportering av överträdelser”.

6 kap.

2 b §

En anställd hos ett kreditinstitut som har gjort en anmälan till Finans-

inspektionen eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om
misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten får
inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om anmälaren
hade anledning att anta att en överträdelse hade skett.

Detsamma gäller om en anställd har gjort en anmälan via det rapporterings-

system som avses i 2 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.

SFS 2016:893

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016