SFS 2017:2 Förordning om ändring i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder

170002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1745) om bilstöd
till personer med funktionshinder;

utfärdad den 12 januari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1745) om bilstöd till

personer med funktionshinder

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 a�4 d §§ och en bilaga av föl-

jande lydelse.

4 §

Inför bedömningen av behovet av att anpassa ett fordon ska Försäk-

ringskassan höra Trafikverket eller annan med motsvarande kompetens om
det inte är uppenbart obehövligt.

Trafikverket ska göra sådana funktionskontroller som avses i 52 kap.

22 a § socialförsäkringsbalken. Sådana funktionskontroller får även utföras
av annan med motsvarande kompetens.

4 a §

För att Försäkringskassan ska kunna bedöma anpassningsbidragets

storlek ska den försäkrade ge in ett kostnadsförslag för anpassningen, upprät-
tat av den som gör sådana anpassningar som det kan lämnas bidrag för. Om
Försäkringskassan begär det, ska den försäkrade lämna minst två kostnadsför-
slag upprättade av olika utförare som gör anpassningar av det aktuella slaget.

I ett kostnadsförslag ska det anges arbetskostnad och materialkostnad för

respektive anpassningsåtgärd samt de övriga kostnader som är förenade med
de åtgärder som avses i 52 kap. 8 § första stycket 2 och 3 socialförsäkrings-
balken.

4 b §

En personbil klass I som uppfyller villkoren under punkten 1 i bilagan

till denna förordning ska anses som särskilt lämpad enligt 52 kap. 18 b §
socialförsäkringsbalken.

4 c §

Tilläggsbidrag enligt 52 kap. 18 c § socialförsäkringsbalken lämnas

med de belopp som anges under punkten 2 i bilagan till denna förordning för
respektive särskild originalmonterad anordning.

4 d §

Trafikverket ska senast före oktober månads utgång varje år till Rege-

ringskansliet (Socialdepartementet) lämna ett underlag som kan ligga till
grund för en revision av förteckningen som anges under punkten 2 i bilagan
till denna förordning.

SFS 2017:2

Utkom från trycket
den 24 januari 2017

background image

2

SFS 2017:2

Trafikverket ska i övrigt inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla

underlag och stöd för tillämpningen av 52 kap. socialförsäkringsbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2017.
2. De nya bestämmelserna i 4�4 c §§ ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017 och endast när en ansökan om bilstöd har kommit in
till Försäkringskassan efter den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

3

SFS 2017:2

Bilaga

1. Villkor för särskilt lämpad personbil klass I

I fall enligt 52 kap. 18 b § 1 socialförsäkringsbalken gäller följande.

a) Höjden i den av fordonets dörröppningar där rullstolen ska föras in och

ut ur fordonet ska uppgå till minst 1 200 millimeter.

b) Fordonets invändiga höjd i den sektion där den som har ett funktions-

hinder ska sitta ska uppgå till minst 1 250 millimeter.

c) Fordonets inre golv ska vara plant, eller i det närmaste plant, i den del

som är aktuell.

I fall enligt 52 kap. 18 b § 2 socialförsäkringsbalken gäller följande.
d) Höjden i den av fordonets dörröppningar som ska användas för i- och ur-

lastning av en motordriven rullstol eller annat jämförbart hjälpmedel för för-
flyttningar ska överstiga 1 100 millimeter.

e) Det utrymme i fordonet där den motordrivna rullstolen eller annat jäm-

förbart hjälpmedel ska transporteras ska vara tillräckligt stort för att inrymma
rullstolen eller hjälpmedlet.

2. Vissa särskilda originalmonterade anordningar i personbil
klass I

Nedanstående belopp gäller för tilläggsbidrag för särskilda originalmonterade
anordningar.

Anordning

Bidragsbelopp

Automatisk växellåda

16 400 kronor

Elektrisk öppning och stängning av backlucka

5 100 kronor

Elektriskt manövrerad förarstol, minst sexvägs justering

7 400 kronor

Elektriskt manövrerad förarstol, med utökade ergono-
miska egenskaper

14 400 kronor

Nyckellöst system/startknapp

5 200 kronor

Backkamera

4 600 kronor

Fjärrmanövrerad bränsledriven kupévärmare

14 000 kronor

Elektriskt uppvärmd vindruta

3 900 kronor

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017