SFS 2017:3 Förordning om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

170003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:224) om
återbetalning av mervärdesskatt och vissa
punktskatter till hjälporganisationer, utländska
beskickningar m.fl.;

utfärdad den 12 januari 2017.

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1994:224) om återbetalning

av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska
beskickningar m.fl. ska ha följande lydelse.

4 a §

1

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska på begäran av en sådan

utländsk beskickning m.m. som avses i de i 1 § angivna bestämmelserna och
som avser att förvärva varor eller tjänster i ett annat EU-land, utfärda intyg
om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt. Av intyget ska det framgå
om organet eller personen skulle haft rätt till återbetalning av skatt, om de
varor eller tjänster som begäran avser hade förvärvats i Sverige. Om det
behövs för bedömningen av rätten till återbetalning, ska Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) hämta in uppgifter från Skatteverket.

Ett sådant intyg som avses i första stycket ska på begäran utfärdas även för

den som avser att förvärva ett motorfordon från ett annat EU-land, om mot-
svarande förvärv i Sverige skulle kunna ske genom en omsättning som undan-
tas från skatteplikt enligt 3 kap. 26 a § mervärdesskattelagen (1994:200).

Formulär för intyg enligt första och andra styckena ska motsvara det for-

mulär som har fastställts genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/
2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Under förutsättning att betydande inköp görs av varor eller tjänster som är

avsedda för officiellt bruk för ett sådant internationellt organ som avses i 4 §
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall får Regeringskans-
liet (Utrikesdepartementet) ge organet dispens från det krav på att ett sådant
intyg som avses i första stycket ska utfärdas med stämpel som finns i artikel
51.2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

1 Senaste lydelse 2011:386.

SFS 2017:3

Utkom från trycket
den 24 januari 2017

background image

2

SFS 2017:3

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)