SFS 2017:4 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

170004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 12 januari 2017.

Regeringen föreskriver att 7, 21 och 25 a §§ förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

7 §

1

Arbetslöshetsersättning lämnas för sammanlagt längst 60 veckor som

en person utför eller deklarerar deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Res-
terande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då per-
sonen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per

vecka.

Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas av 6 § ansöker

om ersättning för tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten.

21 §

2

En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade veckor då han

eller hon har utfört eller deklarerat deltidsarbete,

3. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från

och med vilket datum,

4. om han eller hon har varnats eller stängts av från rätt till ersättning enligt

43, 43 a eller 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

5. beslut som kassan fattat med anledning av en underrättelse från Arbets-

förmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten,

6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen om arbetslöshetsförsäk-

ring,

7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15

eller 16 § denna förordning, och

8. om han eller hon får eller begär arbetslöshetsersättning.

25 a §

3 Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett

ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa lämna följande
uppgifter om en enskild till en annan arbetslöshetskassa:

1 Senaste lydelse 2010:2023.

2 Senaste lydelse 2015:8.

3 Senaste lydelse 2015:8.

SFS 2017:4

Utkom från trycket
den 24 januari 2017

background image

2

SFS 2017:4

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. vilket datum han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från

vilket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,

3. vilket datum han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till

utträdet,

4. vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,
5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad

ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och normalarbets-
tid,

6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om

den första och den senaste karensveckan,

7. antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och

senast ersatt vecka,

8. antalet förbrukade veckor enligt begränsningsregeln i 7 §,
9. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverk-
samhet,

10. beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet enligt

denna förordning eller enligt 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring,

11. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15

eller 16 § denna förordning och uppgift om antalet dagar eller veckor som för-
brukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod,

12. beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning enligt 43�

43 b §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt
till ersättning enligt 46 § samma lag,

13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per

månad, och

14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt

då deltagandet påbörjades.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som avser tid före

ikraftträdandet.

3. För den som vid ikraftträdandet har en pågående ersättningsperiod ska

ersättningsdagar under veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete före
ikraftträdandet räknas om till förbrukade veckor med deltidsarbete. Vid om-
räkningen ska varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid
sidan om deltidsarbete räknas som en förbrukad vecka med deltidsarbete.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)