SFS 2017:5 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

170005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb-
och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 12 januari 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:414) om jobb- och ut-

vecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

5 §

1

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person

som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-
medlingen och som

1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring, men som har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod
och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,

2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn

under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och som har förbrukat 60 veckor
med utfört eller deklarerat deltidsarbete inom en period med arbetslöshets-
ersättning,

3. inte har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäk-

ring, men som under 14 sammanhängande månader har varit arbetslös och
anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller som
har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,

4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att

anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,

5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt

11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller som är villkorligt frigiven men inte
har fullgjort ett år av prövotiden, eller

6. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare och vars etableringsplan har upphört att gälla för
att tiden för etableringsplanen har löpt ut.

För den som omfattas av första stycket 1 får en anvisning göras tidigast 20

ersättningsdagar innan de 300 ersättningsdagarna i perioden med arbetslös-
hetsersättning har förbrukats. Detta gäller under förutsättning att personen då
inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

För den som omfattas av första stycket 2 får en anvisning göras tidigast när

personen har förbrukat 56 veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete i
perioden med arbetslöshetsersättning.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017.

1 Senaste lydelse 2015:949.

SFS 2017:5

Utkom från trycket
den 24 januari 2017

background image

2

SFS 2017:5

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)