SFS 2017:6 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

170006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 12 januari 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt-

ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

5 §

1

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har beviljats ett

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om uppehålls-
tillståndet har beviljats enligt

� 5 kap. 1, 2, 4, 6 eller 11 § utlänningslagen (2005:716),
� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.
2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen tillämpas dock för utlänningar

som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1085.

SFS 2017:6

Utkom från trycket
den 24 januari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017