SFS 2017:9 Förordning om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

170009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för
att främja hållbara stadsmiljöer;

utfärdad den 12 januari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:579) om stöd för att

främja hållbara stadsmiljöer

dels att rubriken närmast efter 1 § ska utgå,
dels att 1�4, 6 och 16 §§ och rubrikerna närmast före 2 och 3 §§ ska ha föl-

jande lydelse.

1 §

För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det finns medel

för ändamålet, ge stöd enligt denna förordning till kommuner och landsting
för åtgärder som leder till att en större andel persontransporter i städer sker
med kollektivtrafik eller cykeltrafik. �&tgärderna ska leda till energieffektiva
lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att nå miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö.

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva

lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik.

�&tgärder för att tillgodose lokala eller regionala
kommunikationsbehov

2 §

Stöd får ges till investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller re-

gionalt kommunikationsbehov och som avser

1. en väg, gata, spåranläggning, kaj för lokala eller regionala person-

transporter, perrong, hållplats, vänthall eller annan anläggning eller del av an-
läggning för lokal eller regional kollektivtrafik, eller

2. ett cykelvägnät, en cykelparkering eller annan anläggning eller del av

anläggning för cykeltrafik.

Stöd får dock inte ges till anläggningar med uthyrning av lokaler.

�&tgärder för nya transportlösningar

3 §

Stöd får ges till investeringar i en anläggning eller del av anläggning för

att demonstrera eller prova nya transportlösningar för lokal eller regional kol-
lektivtrafik eller cykeltrafik.

4 §

Stöd enligt 3 § får endast ges i enlighet med kapitel I och artikel 56 i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom

SFS 2017:9

Utkom från trycket
den 31 januari 2017

background image

2

SFS 2017:9

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

6 §

Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra åt-

gärden.

Vid fastställandet av stödnivån ska Trafikverket ta hänsyn till om kommu-

nen eller landstinget har sökt eller beviljats annan offentlig eller privat finan-
siering för att genomföra åtgärden.

16 §

När stöd ges enligt 3 och 4 §§ ska Trafikverket föra det register som

avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)