SFS 2017:10 Förordning om ändring i förordningen (2010:1491) om handel med sälprodukter

170010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1491) om handel
med sälprodukter;

utfärdad den 19 januari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1491) om handel

med sälprodukter

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälproduk-
ter och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den
13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.

3 §

Statens jordbruksverk är den behöriga myndighet som ska utföra upp-

gifter enligt artikel 6.1 a i kommissionens genomförandeförordning (EU)
2015/1850.

4 §

Jordbruksverket får meddela verkställighetsföreskrifter som komplette-

rar verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1007/2009 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:10

Utkom från trycket
den 31 januari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017