SFS 2017:11 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

170011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt
stöd till jordbruket i norra Sverige;

utfärdad den 19 januari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:93) om nationellt

stöd till jordbruket i norra Sverige

dels att 24 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 25 a och 27�30 §§, och närmast

före 27 och 29 §§ nya rubriker av följande lydelse.

24 §

Beslut av Jordbruksverket som första instans i frågor om stöd som av-

ses i denna förordning får omprövas av verket. Begäran om omprövning ska
ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att stödmottagaren fått del
av beslut som rör stödet.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får dock
inte överklagas.

25 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter

1. om att ansökningsförfarandet ska vara elektroniskt för sådana ansök-

ningar om stöd och utbetalningar av stöd som enligt 15 § ska prövas av läns-
styrelsen, och

2. om elektronisk underskrift vid sådant ansökningsförfarande.
Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för ett

sådant ansökningsförfarande.

It-system för ärenden om stöd

27 §

Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behand-

ling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen

som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

28 §

Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran

lämnas ut till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har

lämnat till it-systemen.

SFS 2017:11

Utkom från trycket
den 31 januari 2017

background image

2

SFS 2017:11

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Samlad information till enskilda

29 §

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad informa-

tion om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna
förordning.

Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrel-

serna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruks-

verket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.

30 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion

som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska utföra
uppgiften enligt 29 § första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)