SFS 2017:12 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

170012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 26 januari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 5 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

4 §

2

När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får inte

någon

1. obehörigen beträda spelplanen eller annat motsvarande område som är

avsett för idrottsutövningen,

2. kasta in föremål på spelplanen eller annat motsvarande område som är

avsett för idrottsutövningen, om inte en sådan åtgärd är befogad med hänsyn
till idrottsarrangemangets genomförande, eller

3. på idrottsanläggningen helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som för-

svårar identifikationen av personen.

Förbuden i första stycket 1 och 2 gäller även för plats som gränsar till de

där avsedda områdena, om det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt
framgår att allmänheten inte har tillträde dit.

Förbudet i första stycket 3 gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa

skäl eller den som har skäl att täcka ansiktet i tjänsten eller för idrottsarrange-
mangets genomförande. Förbudet gäller inte heller om det med hänsyn till
väderförhållanden, hälsoskäl eller övriga omständigheter är att anse som be-
fogat att täcka ansiktet. Vid bedömningen av om det är befogat att täcka an-
siktet ska risken för hot mot den allmänna ordningen och säkerheten särskilt
beaktas.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:41, bet. 2016/17:JuU8, rskr. 2016/17:139.

2 Senaste lydelse 2009:101.

SFS 2017:12

Utkom från trycket
den 7 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017