SFS 2017:13 Förordning om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

170013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behörighetsgivande förutbildning inom
yrkeshögskolan;

utfärdad den 26 januari 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Den som anordnar en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan får

ansöka om att även anordna en utbildning inom yrkeshögskolan i form av
behörighetsgivande förutbildning för den ordinarie yrkeshögskoleutbild-
ningen. En behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan syftar till
att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är
uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.

Ansökan

2 §

Ansökan om att en behörighetsgivande förutbildning ska ingå i yrkes-

högskolan får göras samtidigt som ansökan om att den ordinarie utbildningen
ska ingå i yrkeshögskolan. Ansökan om att en behörighetsgivande förutbild-
ning ska ingå i yrkeshögskolan får även göras vid en annan tidpunkt.

Förutbildningen

3 §

Förutbildningen får erbjudas i anslutning till en ordinarie utbildning

inom yrkeshögskolan, om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga
sökande till den ordinarie utbildningen och det behövs kvalificerad arbets-
kraft med sådan kompetens som den ordinarie utbildningen syftar till att ge.
Förutbildningen ska bedrivas som heltidsstudier.

Beslut

4 §

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om en behörighetsgivande

förutbildning ska ingå i yrkeshögskolan.

Tillämpning av andra författningar

5 §

När det gäller förutbildning ska lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

tillämpas med undantag av 5 och 6 §§. Vidare ska förordningen (2009:130)

SFS 2017:13

Utkom från trycket
den 7 februari 2017

background image

2

SFS 2017:13

om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 kap. 1 och 3 §§ samt 2 kap.
1, 2, 4�6, 7�11 och 13�16 §§ och 17 § första stycket.

När det gäller förutbildning som bedrivs som uppdragsutbildning finns det

ytterligare undantag från förordningen om yrkeshögskolan och undantag från
denna förordning i 5 § förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkes-
högskolan som uppdragsutbildning.

Utbildningsplan

6 §

För varje förutbildning ska det finnas en utbildningsplan. Av planen ska

följande framgå:

1. utbildningens benämning,
2. den ansvariga utbildningsanordnaren och i förekommande fall övriga

utbildningsanordnare,

3. den yrkeshögskoleutbildning som utbildningen förbereder för,
4. om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska,
5. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organisation,
6. de krav på behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningen, och
7. de grunder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till

utbildningen.

Betyg och utbildningsbevis

7 §

Betyg ska sättas på en genomförd förutbildning.

8 §

Som betyg ska något av uttrycken Icke godkänt, Godkänt och Väl god-

känt användas.

9 §

Den som genomgått en förutbildning och vill få sina kunskaper doku-

menterade på annat sätt än genom betyg ska få ett utbildningsbevis. I beviset
ska utbildningens innehåll och de mål som den studerande har uppnått anges.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att de studerande informeras om möj-

ligheten att få ett utbildningsbevis.

Antagning till den ordinarie utbildningen

10 §

Den som har genomgått en förutbildning med godkänt resultat ska

antas till den ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan som förutbildningen
förbereder för.

Bemyndiganden

11 §

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om

1. utbildningsplaner,
2. betyg och utbildningsbevis,
3. fördelning av statsbidrag och särskilda medel, och
4. verkställigheten av denna förordning.
Myndighetens föreskrifter med stöd av första stycket 3 får avvika från vad

som anges i 5 kap. 5 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

background image

3

SFS 2017:13

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017