SFS 2017:14 Förordning om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

170014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:131) om
utbildning inom yrkeshögskolan som
uppdragsutbildning;

utfärdad den 26 januari 2017.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2009:131) om utbild-

ning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ska ha följande lydelse.

5 §

1

När det gäller uppdragsutbildning ska förordningen (2009:130) om

yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 kap., 2 kap. 2, 5 och 6 §§,
3 kap., 4 kap. 2 § första stycket 2, 5 kap., 6 kap. och 8 kap. 2 § andra
stycket 1.

När det gäller behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan som

bedrivs som uppdragsutbildning enligt denna förordning ska förordningen
(2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan
tillämpas med undantag av 1 § första meningen och 2 och 4 §§ samt med de
undantag som följer av första stycket. Vid tillämpningen av den förordningen
ska det med den ordinarie utbildningen förstås den ordinarie uppdragsutbild-
ningen.

6 § Den ansvariga utbildningsanordnare som enligt 2 kap. 3 § första stycket
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ansvarar för att utbildningen
genomförs ska även ansvara för att uppdragsutbildningen genomförs enligt
denna förordning.

Ledningsgruppen för utbildningen, som enligt 4 kap. 2 § första stycket

1 förordningen om yrkeshögskolan ska se till att utbildningen genomförs, ska
även se till att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1099.

SFS 2017:14

Utkom från trycket
den 7 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017