SFS 2017:15 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

170015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 26 januari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan

dels att 1 kap. 1, 3 och 5 §§, 2 kap. 4 och 6 §§, 3 kap. 3 a §, 4 kap. 2 § och

5 kap. 4 och 5 §§ och rubriken närmast före 2 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 8 §, och närmast före 1 kap.

8 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Den som enligt 4 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan får vara utbild-

ningsanordnare får ansöka om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan.

Första stycket samt 2�5 och 7 §§ gäller inte för sådana enstaka kurser som

avses i 2 kap. 6 §.

3 §

1

För att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan krävs det utöver vad

som anges i 3, 5, 6, 12 och 13 §§ lagen (2009:128) om yrkeshögskolan att

1. utbildningen
a) svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet som inte till-

godoses genom en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller en
utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om till-
stånd att utfärda vissa examina, eller

b) medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom

ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället, och

2. utbildningsanordnaren har förutsättningar att följa de föreskrifter som

gäller för utbildningen enligt lagen om yrkeshögskolan och 2�4 kap. denna
förordning.

5 § Beslut om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan ska innehålla upp-
gifter om

1. den tid beslutet avser,
2. högsta antal årsplatser,
3. utbildningens lokalisering,
4. huruvida studerandeavgifter får tas ut, och

1 Senaste lydelse 2016:155.

SFS 2017:15

Utkom från trycket
den 7 februari 2017

background image

2

SFS 2017:15

5. i vilken omfattning en kurs inom utbildningen får bedrivas som enstaka

kurs.

Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt 2 kap. 7 § denna

förordning eller 6 § förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbild-
ning inom yrkeshögskolan bifogas.

Undantag från förordningen

8 §

Undantag från denna förordning när det gäller uppdragsutbildning och

behörighetsgivande förutbildning finns i förordningen (2009:131) om utbild-
ning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning och förordningen
(2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

2 kap.

Utbildningens omfattning och kurser

4 §

Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera kurser.

Utbildningens omfattning ska anges enligt ett poängsystem, där fem poäng

motsvarar heltidsstudier under en vecka. En poäng benämns yrkeshögskole-
poäng.

6 §

Om det efter att en utbildning har påbörjats konstateras att det finns

tomma platser på utbildningen kan sökande antas till en eller flera kurser
inom utbildningen (enstaka kurs), även om kursen eller kurserna var och en
för sig eller tillsammans omfattar mindre än 100 yrkeshögskolepoäng.

Utbildningsanordnaren ska anmäla till Myndigheten för yrkeshögskolan att

en enstaka kurs ska bedrivas.

Myndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan.

3 kap.

3 a §

2

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om krav på

särskilda förkunskaper och om sådana villkor som avses i 3 § tredje stycket.

4 kap.

2 §

Ledningsgruppen för utbildningen ska

1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan, denna och andra förordningar och föreskrifter som har meddelats av
Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten,

2. anta sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och
5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.
Ledningsgruppen får när det gäller en enstaka kurs överlåta de uppgifter

som avses i första stycket 2 och 4 till utbildningsanordnaren.

2 Senaste lydelse 2016:155.

background image

3

SFS 2017:15

5 kap.

4 §

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag eller särskilda

medel efter ansökan av den som enligt 4 § lagen (2009:128) om yrkeshög-
skolan får anordna en utbildning inom yrkeshögskolan.

Det ska anges i ansökan om den avser statsbidrag eller särskilda medel för

en enstaka kurs eller för annan utbildning inom yrkeshögskolan.

Myndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om ansökan.

5 §

3

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av statsbidrag

eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning

1. i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov av

kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalifi-
cerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för
individen och samhället,

2. finansieras av arbetslivet, och
3. har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell place-

ring.

Myndigheten ska vid fördelningen även beakta resultat från genomförd till-

syn, kvalitetsgranskning och uppföljning.

1. Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2017.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 3 § och 5 kap. 5 § i den nya lydelsen tillämpas

första gången i fråga om en utbildning där beslutet om huruvida utbildningen
ska ingå i yrkeshögskolan fattas den 1 april 2017 eller senare.

3. �ldre bestämmelser i 1 kap. 3 § och 5 kap. 5 § gäller fortfarande i fråga

om en utbildning där beslutet om huruvida utbildningen ska ingå i yrkeshög-
skolan fattats före den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:155.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017