SFS 2017:17 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

170017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 2 februari 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1996:1515) med

instruktion för Regeringskansliet

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

Charlotte Kugelberg
(Statsrådsberedningen)

1 Förordningen omtryckt 2014:1460.

SFS 2017:17

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

2

SFS 2017:17

Bilaga

2

1 Statsrådsberedningen

1.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frå-

gor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den

högsta civila och militära ledningens resor.

1.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, inklusive ändringar i

Europeiska unionens fördrag, med undantag av frågor om Europeiska unio-
nens utvidgning.

1.3 Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2 Justitiedepartementet

2.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-

randefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning och, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisen,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brott-

mål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

2 Senaste lydelse 2016:847.

background image

3

SFS 2017:17

kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller

inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

nåd i brottmål, abolition,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten-
skap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen
(1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt för-
äldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska fören-

ingar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftel-
selagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

datalagen (1973:289), personuppgiftslagen (1998:204),
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, sjöövervakning och miljöräddnings-

tjänst, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, allt i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

transport av farligt gods, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

samordning av samhällets krisberedskap inklusive civilt försvar, i den mån

sådana ärenden inte rör försvarets militära förmåga,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

informationssäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndighet inom riket,
flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i lan-

det, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

svenskt medborgarskap.

2.2 Lagstiftningsärenden

1. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

background image

4

SFS 2017:17

2. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som

gäller ämnen som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 regeringsformen,
processrättsliga ämnen.

3. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
samordning av samhällets krisberedskap inklusive civilt försvar, i den mån

sådana ärenden inte rör försvarets militära förmåga,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

förfogande, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
ransonering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

sprängämnesprekursorer,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.,
svenskt medborgarskap.

2.3 Myndigheter m.fl.

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
�&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Statens haverikommission,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Migrationsverket,
Datainspektionen,

background image

5

SFS 2017:17

Trafikskadenämnden,
Stiftelsen för rättsinformation.

3 Utrikesdepartementet

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen (2010:813)

om konsulära katastrofinsatser,

mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av

efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

ärenden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndig-

het samt mål vid Europeiska unionens domstol, (domstolen, tribunalen, perso-
naldomstolen) och EFTA-domstolen,

mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar och i andra inter-

nationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör
mänskliga rättigheter,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det

gäller diplomatpass och tjänstepass,

viseringar och uppehållstillstånd enligt 3 kap. 5 § respektive 5 kap. 20 §

tredje stycket utlänningslagen (2005:716) och 3 kap. 12 § utlänningsförord-
ningen (2006:97),

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global ut-

veckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och �steuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

background image

6

SFS 2017:17

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen

(WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.

3.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
konsulärt ekonomiskt bistånd, konsulära katastrofinsatser,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen

(WTO),

befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär

användning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,

background image

7

SFS 2017:17

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3 Myndigheter m.fl.

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen �stekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsförbund,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges export- och investeringsråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
A/O Dom Shvetsii.

4 Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom

ramen för totalförsvar,

frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring

utomlands,

lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgär-
der den 30 november 2011, dokumentet om global informationslämning den
28 november 1994, dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994
och fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, i den mån sådana
ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,

background image

8

SFS 2017:17

frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

sjöövervakning, olyckor i militär verksamhet, psykologiskt försvar, kom-

munernas beredskap, transport av farligt gods och brandfarliga och explosiva
varor, allt i den mån sådana ärenden rör försvarets militära förmåga.

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom

ramen för totalförsvar,

Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för samhällsviktig verksamhet och geografisk information,
gränsövervakning i krig,
förfogande, ransonering, kommunernas och landstingens beredskap, trans-

port av farligt gods och brandfarliga och explosiva varor, allt i den mån
sådana ärenden rör försvarets militära förmåga.

4.3 Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
�rlogsmannasällskapet,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten.

5 Socialdepartementet

5.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

background image

9

SFS 2017:17

sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensions-

försäkring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör bar-

nets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden,
samordning av folkhälsopolitiken,
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa

hälsofarliga varor,

hälsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departe-

ment,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO),
samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor,
idrott.

5.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,

background image

10

SFS 2017:17

allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensions-

försäkring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör bar-

nets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

bostadsbidrag,
bostadstillägg,
boendetillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvda-

balken,

samordning av folkhälsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och

skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen,
dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,

smittskydd,
idrott.

5.3 Myndigheter m.fl.

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för delaktighet,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,

background image

11

SFS 2017:17

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Pensionsmyndigheten,
E-hälsomyndigheten,
Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Systembolaget Aktiebolag.

6 Finansdepartementet

6.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investe-

ringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,
Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Nordiska investeringsbanken
och Parisklubben, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergri-

pande frågor om finansieringsprincipen,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,

background image

12

SFS 2017:17

köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ären-

den inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

lotterier, totalisatorspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

länsstyrelserna,
länsindelningen,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,

övergripande frågor om digitalisering och informationsteknik (it) inom

offentlig förvaltning,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och kon-
sumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något
annat departement.

6.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
skatteförfarandet, indrivning och folkbokföring,
tullagstiftning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

Tullverkets kontroller av införsel eller utförsel av varor, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

straff för brott mot skatte- och tullagstiftningarna,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och övergri-

pande frågor om finansieringsprincipen,

background image

13

SFS 2017:17

finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning

för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
digitalisering och informationsteknik (it) inom offentlig förvaltning,
arbetstagare i offentliga anställningar,
statligt stöd vid korttidsarbete,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt konsumentskydd och kon-
sumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något
annat departement.

6.3 Myndigheter m.fl.

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsnämnd,
Statistiska centralbyrån,
Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,

background image

14

SFS 2017:17

Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Statens servicecenter,
Upphandlingsmyndigheten,
E-legitimationsnämnden,
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens fastighetsverk,
Fortifikationsverket,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarinspektionen,
Resegarantinämnden,
Miljömärkning Sverige AB.

7 Utbildningsdepartementet

7.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsen-
det,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,
satsningar inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket,
folkbildningsfrågor,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
utbildning inom yrkeshögskolan och andra utbildningar som Myndigheten

för yrkeshögskolan har tillsyn över,

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
europeisk forskningsinfrastruktur, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,
rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

studiestöd och andra studiesociala frågor,
upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids-

hem,

övergripande Unescofrågor.

background image

15

SFS 2017:17

7.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan

pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsen-
det,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3 Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Skolväsendets överklagandenämnd,
Skolforskningsinstitutet,
huvudmän inom skolväsendet,
enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället

för utbildning inom skolväsendet,

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Folkbildningsrådet,
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna,
Universitetskanslersämbetet,
Universitets- och högskolerådet,
�verklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departe-

ment,

Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
�verklagandenämnden för studiestöd,
bolag knutna till universitet eller högskolor,
European Spallation Source ESS AB i likvidation,

background image

16

SFS 2017:17

utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat

departement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till

departementet ska tillgodose.

8 Miljö- och energidepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av

naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet,
avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om gen-
teknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

FN:s miljöprogram (UNEP),
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

och klimatinvesteringsprogram,

geotekniska undersökningar,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energi-

hushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

stadsmiljöavtal,
stadsutveckling.

background image

17

SFS 2017:17

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,
miljöskydd,
miljöinformation,
miljöstyrning,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig pröv-

ning i miljöfrågor,

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
motorbränslen,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

ansvar för radiologiska olyckor,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi

i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi.

8.3 Myndigheter m.fl.

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Kärnavfallsrådet,

background image

18

SFS 2017:17

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Statens geotekniska institut,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen.

9 Näringsdepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande

näringspolitiska frågor,

allmänna frågor om digitalisering och användningen av informationsteknik

(it), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (it),
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

postkommunikation,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, vägar, broar och färjor, vägtrafik,

fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet samt kommunikations-
väsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektivtrafik,
upphandling av persontrafik,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenför-

orening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmätning,
sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, flyg- och sjöräddning, statens isbrytar-
verksamhet och, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment, kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intresse-

grupperingar,

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,

background image

19

SFS 2017:17

offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

miljö- och klimatteknik,
regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, och samordning av sådana ärenden,

kommersiell service i gles- och landsbygder,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frå-

gor som rör regional utvecklingsplanering inom Europeiska unionen, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovations-

system, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-

ser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser när det gäller
bygdeavgifter till främjande av rennäringen och fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

avseende areella näringar, landsbygd och livsmedel,

jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),

background image

20

SFS 2017:17

frågor inom ramen för Europeiska unionens rådsarbetsgrupp för råvaror

(PROBA).

9.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

elektronisk kommunikation,
postkommunikation,
digitalisering och informationsteknik (it), i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

näringsfrihet,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

regionala utvecklingsbolag,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
auktorisation av patentombud,
utländska filialer,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

färdigställandeskydd,
marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jord-

bruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk
odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sambruksföreningar,
ägofred,

background image

21

SFS 2017:17

förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder

för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

9.3 Myndigheter m.fl.

Post- och telestyrelsen,

Trafikverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Patent- och registreringsverket,
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
AB Terminologicentrum TNC,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Verket för innovationssystem,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, regionala djurför-

söksetiska nämnderna,

Centrala djurförsöksetiska nämnden,
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Stiftelsen JTI � Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,

background image

22

SFS 2017:17

Boverket,
Lantmäteriet,
Svenska skeppshypotekskassan,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

10 Kulturdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

ersättningar och bidrag till konstnärer,
scenkonst,
bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler,
bidrag till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,
insatser mot skadlig mediepåverkan,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl,

samordning och utveckling av allmänna frågor om det civila samhällets

villkor,

samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
bidrag till och allmänna frågor om allmänna samlingslokaler,
allmänna val och frågor om valdeltagande, förtroendevaldas villkor, med-

borgarnas inflytande, insyn och delaktighet i samhället, demokratisk medve-
tenhet och förebyggande arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på

nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella och

personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den mån sådana

background image

23

SFS 2017:17

ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveck-
ling av sådana frågor,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,

det samiska folkets språk och kultur,
trossamfund,
begravningsväsendet.

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
åldersgränser för film som ska visas offentligt,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrande-

friheten,

svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

det samiska folkets språk och kultur,
trossamfund,
begravningsväsendet.

10.3 Myndigheter m.fl.

Statens kulturråd,

Myndigheten för kulturanalys,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Kungl. Musikaliska Akademien,
Statens konstråd,
Kungl. Akademien för de fria konsterna,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,

background image

24

SFS 2017:17

Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Statens centrum för arkitektur och design,
Statens musikverk,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens medieråd,
Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som

hör till departementet ska tillgodose,

Myndigheten för tillgängliga medier,
Myndigheten för press, radio och tv,
Forum för levande historia,
Valmyndigheten,
Sametinget,
Diskrimineringsombudsmannen,
Nämnden mot diskriminering,
Nämnden för statligt stöd till trossamfund,
Delegationen mot segregation,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksenåsen A/S.

11 Arbetsmarknadsdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbets-

marknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbets-

marknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,

utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska social-

fonden inom Europeiska unionens strukturfonder,

samordning och utveckling av frågor om utrikes föddas etablering i det

svenska samhället och andra frågor som rör utrikes föddas delaktighet i

background image

25

SFS 2017:17

arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement.

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, sty-

relserepresentation för de anställda och andra frågor om kollektiv arbetsrätt,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om

enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende Europeiska social-

fonden inom Europeiska unionens strukturfonder,

utrikes föddas etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör

utrikes föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet, i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement.

11.3 Myndigheter m.fl.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017