SFS 2017:18 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

170018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 2 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)2

dels att 8 kap. 8 a § ska upphöra att gälla,
dels att 8 kap. 8 och 16 §§ och 12 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 8 kap. 8 a–8 e, 17 och 18 §§, av

följande lydelse.

8 kap.

8 §

3

Elanvändare som saknar leveransavtal med en elleverantör ska av be-

rörd nätkoncessionshavare anvisas en elleverantör, som gentemot nätkonces-
sionshavaren har åtagit sig att på skäliga villkor leverera el till sådana el-
användare. Metoderna för att utforma leveransvillkoren ska framgå av avtalet
mellan nätkoncessionshavaren och elleverantören.

Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta elanvändaren om

vilken elleverantör som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och
om ellagens bestämmelser om byte av elleverantör.

8 a §

Den anvisade elleverantören ska utan dröjsmål underrätta elanvända-

ren om de villkor för leveransen som elleverantören avser att tillämpa och om
den dag då elleverantören avser att påbörja leveransen enligt avtalet. I under-
rättelsen ska det anges att avtalet är ett anvisat avtal.

Ett anvisat avtal får inte ha en längre uppsägningstid än 14 dagar.

8 b §

Regeringen får meddela föreskrifter om att de priser som en anvisad

elleverantör tillämpar för leverans till en elanvändare enligt 8 § inte får över-
stiga vissa nivåer under en viss tid efter det att anvisning skett.

8 c §

En anvisad elleverantör ska minst en gång per kvartal särskilt lämna

följande information till elanvändare med anvisat avtal:

1. en redogörelse för vilka avtalstyper som elleverantören erbjuder samt

uppgift om priser och leveransvillkor, och

2. uppgift om var elanvändaren, oberoende av elleverantören, kan hitta in-

formation om priser och leveransvillkor som andra elleverantörer tillämpar
för leverans av el till elanvändare.

1 Prop. 2016/17:13, bet. 2016/17:NU8, rskr. 2016/17:135.

2 Senaste lydelse av 8 kap. 8 a § 2009:580.

3 Senaste lydelse 2009:580.

SFS 2017:18

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

2

SFS 2017:18

8 d §

Nätkoncessionshavaren ska anvisa en elleverantör för en elanvändare

trots att elanvändaren har ett leveransavtal med en elleverantör, om elanvän-
daren har förbrukat el som inte har levererats enligt ett leveransavtal med en
elleverantör som är leveransskyldig enligt 5 § och elanvändaren inte har an-
visats en ny elleverantör enligt 8 §. Anvisningen ska avse den tid som el-
användaren har saknat ett leveransavtal.

8 e §

En elanvändare som har förbrukat el som inte har levererats enligt ett

leveransavtal med en elleverantör som är leveransskyldig enligt 5 § ska betala
för elen till den elleverantör som elanvändaren anvisas enligt 8 eller 8 d § och
enligt de villkor som leverantören tillämpar.

16 §

4

En elleverantörs faktura till en elanvändare ska vara tydlig.

Fakturan ska innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de

aktuella elpriser som fakturan grundas på.

Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el mäts per timme, får

informationen göras tillgänglig via elleverantörens webbplats. Fakturan ska då
innehålla uppgift om var elanvändaren kan hitta informationen.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om vilken information en elleverantörs faktura
ska innehålla.

18 §

En elleverantör ska fakturera elanvändaren åtminstone varje kvartal.

Elleverantören ska erbjuda elanvändaren fakturor i elektronisk form.

12 kap.

1 §

5

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn

över att denna lag och föreskrifter eller villkor som har meddelats i anslutning
till lagen följs när det gäller frågor om elsäkerhet och driftsäkerheten hos det
nationella elsystemet.

I övrigt utövar nätmyndigheten tillsyn över att lagen och föreskrifter och

villkor som har meddelats i anslutning till lagen följs. Tillsynen omfattar inte
bestämmelserna i 7 och 10 kap. samt 11 kap. 1–12 §§ och inte heller att elle-
verantörerna följer sina skyldigheter enligt 8 kap. 1–4 §§, 5 § första och andra
styckena, 6, 7, 9 och 11 a §§.

Nätmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för till-
träde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förord-
ning (EG) nr 1228/2003.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
2. Om en nätkoncessionshavare före ikraftträdandet har ingått ett avtal med

en elleverantör, som i avtalet har åtagit sig att leverera el till elanvändare som
saknar elleverantör, gäller inte skyldigheterna enligt 8 kap. 8 § första stycket
för nätkoncessionshavaren under den löptid som återstår av avtalet vid

4 Senaste lydelse 2014:270.

5 Senaste lydelse 2011:712.

background image

3

SFS 2017:18

ikraftträdandet. För nätkoncessionshavaren ska i stället 8 kap. 8 § första
stycket i den äldre lydelsen gälla.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017