SFS 2017:19 Lag om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)

170019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen
(1997:857);

utfärdad den 2 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 1 § ellagen (1997:857) i

stället för lydelsen enligt lagen (2016:733) om ändring i den lagen ska ha föl-
jande lydelse.

12 kap.

1 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över

att denna lag och föreskrifter eller villkor som har meddelats i anslutning till
lagen följs när det gäller frågor om driftsäkerheten hos det nationella elsyste-
met.

I övrigt utövar nätmyndigheten tillsyn över att lagen och föreskrifter och

villkor som har meddelats i anslutning till lagen följs. Tillsynen omfattar inte
bestämmelserna i 7 och 10 kap. samt 11 kap. 1�12 §§ och inte heller att elle-
verantörerna följer sina skyldigheter enligt 8 kap. 1�4 §§, 5 § första och andra
styckena, 6, 7, 9 och 11 a §§.

Nätmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde
till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1228/2003.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:13, bet. 2016/17:NU8, rskr. 2016/17:135.

SFS 2017:19

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017