SFS 2017:20 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

170020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel;

utfärdad den 2 februari 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2014:425) om bekämp-

ningsmedel

dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 39 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 35 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och han-

tering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocidproduk-
ter. Förordningen är meddelad med stöd av

� 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 4, 8, 9, 17�19, 21 och 22 §§,

23 § första och andra styckena, 24, 26 och 27 §§, 28 § första stycket, 30 §,
32 § första stycket, 33�35 a §§, 36 § första och andra styckena, 37�42 §§,
43 § första stycket, 44 § första stycket, 47 § första stycket, 50�52 §§, 53 § för-
sta stycket, 54 §, 55 § första stycket, 56 §, 57 § första stycket, 58 § första och
andra styckena, 59 § första stycket, 60�62 §§ och 63 § första stycket, 3 kap.
1 § andra stycket, 5, 7, 8, 11�15 och 17 §§, 18 § första stycket och andra
stycket första meningen, 19 § första stycket, 20 § första stycket och 21 § för-
sta stycket första meningen och andra stycket samt 4 kap. 1�14, 16�27 §§ och
30 § första meningen,

� 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 5, 10, 29, 30, 45 och 46 §§,

3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 25, 28 och 29 §§,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 kap. 14 och 25 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 kap.

35 a §

Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och

samma verksamma ämne på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se
till att spridningen av medlen inte överskrider de villkor för dosering och an-
tal behandlingar som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar
användning av bekämpningsmedel. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU)2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande
tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

2 Senaste lydelse 2016:795.

SFS 2017:20

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

2

SFS 2017:20

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

39 a §

3

Kemiska växtskyddsmedel får inte användas

1. för att bekämpa växtlighet i sjöar, vattendrag, våtmarker och andra vat-

tensamlingar,

2. för att bekämpa skadliga nematoder i jord vid odling av grödor avsedda

för produktion av livsmedel eller foder, eller

3. för nedvissning eller ogräsbekämpning kortare tid än 30 dagar före skörd

vid odling av spannmål avsedd för produktion av livsmedel.

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:375.